Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 3. března 2010

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. března 2010 žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím od České lékárnické komory (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti zčásti vyhověl a dne 9. března 2010 některé požadované informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval informaci o tom, jestli rozhodnutí Úřadu z října roku 2009, jež se týkalo zpracování osobních údajů Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL) v centrálním úložišti receptů, bylo jmenovaným účastníkem napadeno správní žalobou.

Úřad k tomu sdělil, že ke dni poskytování informace mu není známo, že by SÚKL uvedené rozhodnutí správní žalobou napadl.

Žadatel dále požadoval sdělení informace o tom, jaký je stav správního řízení vedeného se SÚKL pro podezření ze spáchání správního deliktu v souvislosti s provozováním centrálního úložiště receptů.

K této části žádosti Úřad žadateli sdělil, že v předmětném správním řízení bylo dne 10. února 2010 vydáno nepravomocné rozhodnutí, které účastník, SÚKL, napadl včas podaným rozkladem k předsedovi Úřadu. O rozkladu ke dni poskytnutí informace nebylo rozhodnuto.

Žadatel dále požadoval poskytnutí obsahu uvedeného rozhodnutí.

K této části žádosti byla žadateli poskytnuta následující informace:

Úřad rozhodl o tom, že SÚKL v souvislosti se zpracováním osobních údajů v centrálním úložišti elektronických receptů (dále jen „centrální úložiště“) v době od ledna 2009 do září 2009 spáchal správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť nestanovil účel, prostředky nebo způsob zpracování, nebo stanoveným účelem zpracování porušil povinnost nebo překročil oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona, dále správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., neboť zpracovával osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně, a správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., neboť nepřijal nebo neprovedl opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Za spáchání uvedených správních deliktů Úřad SÚKL uložil pokutu ve výši 2.300.000 Kč (slovy dva miliony tři sta tisíc korun českých) a dále povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč.

Žadatel dále požadoval poskytnutí kopie oznámení o zahájení správního řízení.

Úřadem byla žadateli poskytnuta kopie Dokumentu zn. SPR-6781/09-68 ze dne 9. prosince 2009 (viz níže), oznámení o zahájení správního řízení se SÚKL.

Dokumenty