Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 20. října 2010

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. října 2010 žádost pana M. K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 20. října 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval zaslání stanoviska Úřadu ke stížnostem, které se týkaly pořizování obrazových záznamů na veřejných shromážděních České strany sociálně demokratické v březnu roku 2010. Žadateli bylo sděleno, že Úřad všechny stěžovatele, kteří se na něj v této věci obrátili, odkázal na své veřejné sdělení ze dne 12. března 2010.

Obsah tohoto sdělení je následující:

Dne 9. března 2010 byla mediálně zpřístupněna informace o tom, že v souvislosti s pořizováním fotodokumentace akcí pořádaných ČSSD je pořizována databáze oponentů této politické strany.

Úřad považuje za účelné v této souvislosti upozornit na povinnosti vyplývající pro správce a zpracovatele osobních údajů ze zákona o ochraně osobních údajů.

Jde zejména o to, že stejně jako právo EU i výše citovaný zákon respektuje právo na zpracování osobních údajů, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti politické strany, pokud se týká pouze členů sdružení nebo osob, s nimiž je ono sdružení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s jeho oprávněnou činností; to vše za podmínky, že zpracovávané osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů.

Toto oprávnění musí vždy respektovat ústavní princip, že subjekt údajů nesmí utrpět újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.

Závěrem lze tedy uvést, že pokud jsou „pouze“ zpřístupňovány záběry účastníků akcí pořádaných nebo spoluorganizovaných určitým (i politickým) subjektem, nejedná se o zpracování osobních údajů, které by vybočovalo z mezí zákona o ochraně osobních údajů, který za zpracování považuje operaci nebo soustavu operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. V tomto kontextu je třeba respektovat právo každého na šíření informací, které je využíváno jako jedno ze základních demokratických práv zejména v mediální oblasti.

Na rozdíl od výše popsané situace platí, že kdyby byly tyto informace dále využívány pro účely identifikace účastníků těchto akcí, pak by se o zpracování osobních údajů jednalo a na takto vytvářenou databázi osobních informací by se zákon o ochraně osobních údajů aplikoval v celém rozsahu.