Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 4. září 2008

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. září 2008 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, od paní M. S. Dne 12. září 2008 Úřad žádosti vyhověl a tázané informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatelka se tázala na výsledek správního řízení, které Úřad vedl s JUDr. Jurajem Podkonickým, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Praha 5, (dále jen „účastník“) ve věci neoprávněného nakládání s rodným číslem pana J. P.

Úřadem jí bylo sděleno, že v této věci správní orgán prvního stupně vydal dne 31. října 2007 rozhodnutí, kterým shledal účastníka vinným z porušení povinností stanovených v ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) a f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Porušením těchto ustanovení účastník spáchal správní delikt dle § 45 odst. 1 písm. b) a c) zákona o ochraně osobních údajů.

Účastník proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně podal ve stanovené lhůtě rozklad. O něm rozhodl předseda Úřadu jako odvolací orgán dne 15. dubna 2008. Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně bylo změněno tak, že z něj byl vypuštěn výrok o porušení povinnosti dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů a o spáchání správního deliktu dle ustanovení § 45 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů.

Proti rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu již účastník nemůže podat odvolání. Od 17. dubna 2008 je tedy toto rozhodnutí pravomocné a správní řízení jím bylo ukončeno.