Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Etický kodex

Úřad pro ochranu osobních údajů
 

Směrnice č. 7/2016,
Etický kodex

K provedení § 77 odst. 1 písm. t) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se vydává tento služební předpis:
 

Čl. 1
Preambule

Etický kodex vychází ze zásad řádného výkonu státní služby a upravuje a podporuje dodržování žádoucích standardů chování státního zaměstnance ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům s cílem zvyšovat důvěru veřejnosti ve státní správu.
 

Čl. 2
Základní zásady

(1) Státní zaměstnanec jedná s vědomím, že veřejnost oprávněně očekává otevřenou, přístupnou, řádně vedenou a vykonávanou státní správu.
(2) Státní zaměstnanec zachovává věrnost zásadám práva a spravedlnosti vyplývajícím z evropského kulturního a historického dědictví, jedná v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, která ve svém praktickém provedení dává prostor jedinečnosti a svobodě druhých. Státní zaměstnanec zachovává úctu a loajalitu k České republice, jakož i k úřadu a ostatním spolupracovníkům.
(3) Státní zaměstnanec ctí zákonnost výkonu služby a uplatňuje rovný přístup ke všem osobám, jichž se činnost úřadu v jednotlivém případě dotýká (dále jen „dotčené osoby“).
 

Čl. 3
Zákonnost

(1) Státní zaměstnanec vykonává službu v souladu s ústavním pořádkem, zákonem o státní službě, dalšími zákony a ostatními právními předpisy, právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
(2) Státní zaměstnanec dodržuje právní předpisy, služební předpisy a příkazy vztahující se k výkonu služby a respektuje cíle, koncepce a priority úřadu.
(3) Státní zaměstnanec jedná pouze v rozsahu pravomoci svěřené úřadu zákonem nebo na základě zákona a v souladu s jejím účelem a v mezích svého oprávnění.
 

Čl. 4
Přiměřenost

(1) Při plnění služebních úkolů volí státní zaměstnanec řešení, které je v souladu s veřejným zájmem, nestranné a odpovídá okolnostem daného případu. Dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
(2) Do práv a oprávněných zájmů dotčených osob státní zaměstnanec zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.
 

Čl. 5
Profesionalita

(1) Státní zaměstnanec vykonává službu na odpovídající odborné úrovni. Za kvalitu služby a rozvíjení své odbornosti je osobně odpovědný, své vzdělání si průběžně doplňuje a sleduje vývoj ve svém oboru nebo oborech služby.
(2) Státní zaměstnanec jedná profesionálně, nestranně, objektivně, čestně, bez nepřiměřeného projevu emocí a bez sledování osobního prospěchu tak, aby neohrozil dobrou pověst, vážnost a důvěryhodnost úřadu.
(3) Státní zaměstnanec jedná korektně se spolupracovníky i zaměstnanci jiných služebních úřadů, respektuje jejich znalosti a zkušenosti i znalosti a zkušenosti jiných odborníků a účinně je užívá i pro svůj odborný růst. Zachovává kooperativní a kolegiální prostředí, dbá na pozitivní rozvoj vztahů a podporuje vzájemnou otevřenost a vstřícnost.
 

Čl. 6
Vystupování 

(1) Státní zaměstnanec vystupuje kultivovaně, vyjadřuje se spisovně a dbá na odpovídající verbální i neverbální komunikaci.
(2) Státní zaměstnanec jedná zdvořile, s porozuměním, ochotou a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí, bez ohledu na národnost, pohlaví, etnický či rasový původ, náboženství či víru, věk, sexuální orientaci či zdravotní postižení nebo jiné charakteristiky a nepřipouští diskriminaci či obtěžování.
(3) K dotčeným osobám státní zaměstnanec přistupuje taktně, ohleduplně, způsobem přiměřeným jejich sociálním a komunikačním potřebám, a respektuje jejich individualitu a důstojnost.
(4) Státní zaměstnanec vystupuje vůči dotčeným osobám tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, a informuje je přesně, úplně, pravdivě a srozumitelně. Je si vědom, že dotčené osoby mají právo znát jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, služební označení a název organizačního útvaru služebního úřadu, v němž je státní zaměstnanec zařazen, o čemž je uvědomuje způsobem obvyklým v úředním styku.
(5) Státní zaměstnanec při výkonu služby dbá na čistotu a úpravu svého zevnějšku.
 

Čl. 7
Rychlost a efektivita

(1) Státní zaměstnanec plní služební úkoly osobně, řádně, bez zbytečných průtahů a v zákonem stanovených lhůtách.
(2) Při plnění služebních úkolů postupuje státní zaměstnanec v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti tak, aby dotčeným osobám ani úřadu nevznikaly zbytečné náklady.
 

Čl. 8
Střet zájmů

(1) Státní zaměstnanec předchází situacím, které by mohly ohrozit důvěru v jeho nestrannost, nezávislost a spravedlivost a ve kterých by byl vystaven možnému střetu svých osobních zájmů s veřejným zájmem na řádném výkonu služby. Za osobní zájem se považuje každá případná výhoda pro státního zaměstnance, osoby blízké a fyzické a právnické osoby, se kterými má osobní, obchodní, pracovní nebo politické vztahy. Ustanovení právních předpisů upravující vyloučení z projednávání a rozhodování věci nejsou tímto služebním předpisem dotčena.
(2) Státní zaměstnanec nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na své postavení státního zaměstnance ve věcech, které nesouvisejí s výkonem služby, nebo že bude zneužívat své postavení a informace, o nichž se dozvěděl při výkonu služby.
(3) Státní zaměstnanec se vyhýbá činnostem a jednáním, která se neslučují s řádným výkonem služby, nebo jej omezují, i když nevykonává službu. Dále se vyhýbá činnostem a jednáním, které by mohly snížit důvěru veřejnosti ve státní správu.
 

Čl. 9
Korupce

(1) Státní zaměstnanec předchází rizikům korupce a nežádoucím vnějším vlivům, jež by mohly ohrozit řádný výkon služby. Předchází i vzniku vztahů a situací, ve kterých by byl nebo by se mohl cítit být zavázán oplatit dary, jiné výhody či plnění (dále jen „dary“), které mu byly poskytnuty.
(2) Státní zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem služby vyžadovat dary pro sebe nebo jiného.
(3) Státní zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem služby přijímat žádné dary, které by mohly ovlivnit řádný výkon služby. Dále nesmí přijímat ani dary, které nejsou způsobilé ovlivnit řádný výkon služby, pokud jejich hodnota přesahuje částku 300 Kč, a to včetně drobných opakovaných darů od téhož dárce nebo v téže záležitosti v blízké časové souvislosti, jejichž celková hodnota přesáhne částku 300 Kč. O nabídce takových darů vyhotoví státní zaměstnanec záznam, v němž uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení dárce, popis daru, okolnosti, za kterých mu byl nabídnut, a důvod, pro který jej nepřijal.
(4) Za dary se nepovažují plnění z pouhé společenské úsluhy či plnění poskytovaná při společenských či protokolárních příležitostech, jsou-li jim úměrná svým účelem i hodnotou. Za dary se rovněž nepovažují drobné reklamní a propagační předměty.
(5) Předpokládá-li státní zaměstnanec jednání s rizikem korupce nebo jednání s prvky lobbingu, vede je za přítomnosti minimálně jednoho svého spolupracovníka. O takovém jednání vyhotoví státní zaměstnanec záznam, v němž uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, s nimiž jednal, jméno, popřípadě jména, a příjmení dalších osob, které byly jednání přítomny, popis a účel jednání a případně důvod, pro který předpokládá riziko korupce.
(6) Záznamy uvedené v odstavcích 3 a 5 předá státní zaměstnanec představenému. Představený tyto záznamy posoudí, a zjistí-li, že jednáním dárce mohlo dojít ke spáchání trestného činu, podá oznámení orgánu činnému v trestním řízení. Předáním záznamu představenému se státní zaměstnanec nezprostí povinností vyplývajících z trestněprávních předpisů.
(7) Práva a povinnosti vyplývající z právního předpisu upravujícího oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu nejsou tímto služebním předpisem dotčeny.
 

Čl. 10
Nakládání se svěřenými prostředky

Státní zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí k maximálně účelnému, hospodárnému a efektivnímu spravování a využívání zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly poskytnuty k plnění služebních úkolů.
 

Čl. 11
Osvěta

(1) Úřad dbá na řádné seznámení státních zaměstnanců s etickým kodexem a v rámci prohlubování vzdělání státních zaměstnanců podporuje a zajišťuje jejich osvětu.
(2) Představený vede podřízené státní zaměstnance k dodržování etických pravidel obsažených v etickém kodexu, přičemž jim jde příkladem.
 

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

(1) Státní zaměstnanec dodržuje etická pravidla stanovená etickým kodexem, aktivně podporuje etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního prostředí.
(2) Poukáže-li státní zaměstnanec oprávněně na neetické jednání, nesmí být v souvislosti s tím znevýhodněn.
(3) Respektování etických pravidel je věcí profesní cti státního zaměstnance. Bez jejich dodržování nelze dostát profesní povinnosti státního zaměstnance.
(4) Porušení etického kodexu je porušením služební kázně.
(5) Ustanovení etického kodexu se použijí přiměřeně i na zaměstnance úřadu v pracovním poměru, zařazené dle schválené systemizace na pracovních místech.
 

Čl. 13
Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.
V Praze dne 29. června 2016

JUDr. Ivana Janů
předsedkyně