Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obecná doporučení

jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajůnázev a kontaktní údaje na svou firmu (na sebe)
účely zpracovánídůvody, proč zpracovává osobní údaje (nabízení služeb bývalým zákazníkům, kontakt na objednatele služby apod.)
popis kategorií subjektů údajůčí osobní údaje zpracovává (zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé atd.)
popis kategorií osobních údajůjaké osobní údaje zpracovává (jméno a příjmení, bydliště, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa apod.)
kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacíchpříjemce údajů (osoba, které jsou údaje předávány)
informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce doložení vhodných zárukpři zpracování prováděném nejmenšími podnikateli a živnostníky by k předávání do třetích zemí zpravidla nemělo docházet
je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajůpředpokládaný čas výmazu údajů (po 3 letech od zakázky apod.)
je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1.např. uzamčená skříň pro listinné dokumenty, přístupová práva k počítači, v němž jsou osobní údaje uloženy