Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. O ÚOOÚ

O ÚOOÚ

V primární působnosti ÚOOÚ je ochrana osobních údajů. Ta má mezinárodní základ v úmluvě Rady Evropy č. 108 z roku 1981 a jejích protokolech, článku 8 Charty základních práv EU a článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. V národním právu je jím článek 7, 10 odst. 3 a 13 Listiny základních práv a svobod a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vlastní regulace ochrany osobních údajů spočívá v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (GDPR), a prováděcím (adaptačním) zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (ZZOÚ).

Posláním ÚOOÚ je napravit chybné procedury zpracování osobních údajů správci nebo zpracovateli osobních údajů. ÚOOÚ se proto nezabývá každým porušením ochrany soukromí; je věcí poškozeného, aby se domohl nápravy žalobou u soudu. ÚOOÚ se zabývá nedostatečnou ochranou osobních údajů, která má systémový přesah, tj. z její nápravy bude profitovat větší množství subjektů údajů. ÚOOÚ neřeší zvláštní zpracování osobních údajů, které je v působnosti regulátora sektoru – ministerstva. Regulátoři svou radou vedou sektorové zpracování osobních údajů a ÚOOÚ nad tím jen dozírá. Nejedná-li se tedy o obecné zpracování osobních údajů, je v takové věci nutné se obrátit na gestora právní oblasti (ministerstvo), který má k tomu zřízeného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ministerstvo totiž řídí jím spravovanou oblast i v otázkách ochrany osobních údajů, které jsou různou měrou upraveny zvláštními právními předpisy. ÚOOÚ jako dozorový úřad ochrany osobních údajů do toho vstupuje až následně, přičemž se zabývá systémovými selháními, která gestor přes výzvu subjektu údajů opomněl. ÚOOÚ tedy neposkytuje detailní vyjádření týkající se ochrany osobních údajů v daných sektorech, aniž by příslušný gestor dostal možnost nápravy, například tvorbou či změnou příruček zohledňujících specifika daného odvětví, jež se promítají do práce s osobními údaji.

Kromě ochrany osobních údajů plní ÚOOÚ další úkoly svěřené mu zákonem. Jedná se o tyto oblasti: 

  • Elektronické identifikátory
  • Svobodný přístup k informacím 

Dokumenty