Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Ke zpracování osobních údajů osob, kterým byla nařízena karanténa, Policií ČR

Úřad pro ochranu osobních údajů informuje, jakým způsobem figuruje v plánování a realizaci opatření souvisejících s kontrolou osob, kterým byla nařízena karanténa, Policií České republiky.

 Úřad na začátku letošního února informoval, že začal na základě několika podnětů prověřovat praxi oznamování osob, kterým byla nařízena karanténa, Policii ČR. Kontrola dosud nebyla ukončena.

V rámci předmětné kontroly Úřad ověřuje nejen praxi oznamování osob, kterým byla nařízena karanténa, ale také okolnosti, za nichž Policie ČR tyto údaje dále uchovávala a používala. Kromě samotného oprávnění Policie ČR zpracovávat osobní údaje osob je dále zjišťováno, zda a jak jsou osobní údaje využívány (tj. zda dochází ke kontrolám těchto osob a v jaké souvislosti), jaké jsou prvky zabezpečení osobních údajů (interní dokumentace, faktické ověření), jak je řízen přístup k těmto údajům, ověření nekonzistentního oznamování osob ze strany Krajských hygienických stanic a jak byla tato situace řešena (existence záznamů o činnostech zpracování).

Úřad však kontrolu provádí na základě reportáže Deníku N, který v polovině ledna letošního roku informoval, že Krajské hygienické stanice a Česká správa sociálního zabezpečení mají nařízeno posílat informace o lidech v karanténě policejnímu prezidiu bez jejich vědomí. Ve stejné věci pak rovněž obdržel Úřad 2. února 2021 podnět a 18. února 2021 též dopis veřejného ochránce práv, že se případem zabývá s žádostí o informace zjištěné Úřadem.

Na začátku února 2021 zaslal Úřad žádost o vyjádření Policii ČR. Následně obdržel vyjádření a vyzval Policii ČR k doplnění. Na základě své žádosti obdržel Úřad vyjádření též od Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení. V návaznosti na posouzení obdržených podkladů a vyjádření zahájil Úřad 9. března kontrolu a 23. března nařídil místní šetření u Policie ČR. Veškeré další kroky se budou odvíjet od informací poskytnutých Policií ČR v rámci místního šetření.

Úřad považuje za nutné v této souvislosti upozornit, že kontrola nijak nenahrazuje postup správce, ani výkon povinností, které má průběžně plnit. Je zákonnou povinností ministerstev a ostatních úřadů připravit a nastavit zpracování údajů takovým způsobem, aby byl sběr dat od lidí, uchovávání a další zpracování, prováděno přiměřeně a jen po nezbytně nutnou dobu.

Státní úřady jsou nejpozději při aplikaci a vynucování opatření povinny občanům vysvětlit parametry celého zpracování dat, mj. co se bude s jejich osobními údaji dít, kdo se bude na opatřeních podílet a po jak dlouhou dobu budou údaje uchovávány. Je proto důležité, aby ministerstva v této věci vyvíjela metodickou činnost a reagovala na požadavky a dotazy veřejnosti.

Veřejné úřady mají možnost se kdykoli při přípravě, aplikaci a vynucování opatření obrátit na ÚOOÚ se žádostí o konzultaci. Ve věci zpracování osobních údajů osob, kterým byla nařízena karanténa, se to však dosud nestalo. Kontrola od ÚOOÚ a její výsledek, který pouze aprobuje zjištění nebo shledá pochybení a vede k nápravě, nemůže nahradit zákonem vyžadovanou aktivitu při přípravě opatření, ani metodiku příslušných ministerstev, které mají správcům pomoci, jak se mají podle jimi vydaných opatření chovat.