Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

 1. Úvod
 2. Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O SPRÁVCIÚřad pro ochranu osobních údajů
(IČO: 70837627)
Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.gov.cz
ID DS: qkbaa2n
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Marta Műhlhoferová
Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 241
E-mail: Marta.Muhlhoferova@uoou.gov.cz


Tyto informace o zpracování osobních údajů Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) se vztahují na údaje shromažďované prostřednictvím webových stránek Úřadu.

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osoby. K osobním údajům patří také různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby. Osobním údajem tak je jméno, adresa, rodinný stav, údaj o zdravotním stavu, IP adresa nebo bezpečnostní logy.

Při zpracování osobních údajů Úřad dbá na dodržování norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Úřad však nepřebírá odpovědnost za obsah a zpracování osobních údajů na jiných webových stránkách, na které prostřednictvím svých webových stránek odkazuje.


Cookies:

A. Chod webových stránek

 1. Účel zpracování a právní základ
  Zpracování osobních údajů skrze soubory cookies je nutné k zajištění fungování webových stránek. Webové stránky Úřadu používají jen technicky nezbytné soubory cookies
  Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení. Oprávněným zájmem Úřadu je zajistit bezchybný chod webových stránek pro jejich návštěvníky.
 2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  Jedinečný identifikátor, který je součástí cookies.
 3. Kategorie příjemců osobních údajů
  Příjemcem osobních údajů je provozovatel webových stránek, kterým je SIMPLO s.r.o., se sídlem Brno, Kainarova 2717/97, info@simplo.cz jako zpracovatel.
 4. Doba uložení
  Úřad uchovává tyto informace pouze po dobu nezbytnou ke splnění požadavku, tj. po dobu trvání spojení při prohlížení stránky. Expirace cookies proběhne za 2 hodiny.
   

B. Webový formulář k podání stížnosti na obchodní sdělení

 1. Účel zpracování a právní základ
  Zpracování osobních údajů skrze soubory cookies je nutné k zajištění fungování webových formulářů. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení. Působnost Úřadu podle zákona č. 480/2004 Sb. spočívá ve výkonu dozoru nad šířením obchodních sdělení prováděným v rámci podnikatelské činnosti; součástí výkonu dozoru je i prověřování podání týkajících se této činnosti.
 2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  Jedinečný identifikátor, který je součástí cookies.
 3. Kategorie příjemců osobních údajů
  Příjemcem osobních údajů je provozovatel webových stránek, kterým je SIMPLO s.r.o., se sídlem Brno, Kainarova 2717/97, info@simplo.cz jako zpracovatel.
 4. Doba uložení
  Úřad uchovává tyto informace pouze po dobu nezbytnou ke splnění požadavku, tj. po dobu trvání spojení při vyplňování formuláře. Expirace cookies je sezení.

 

Webový formulář – stížnost na obchodní sdělení:

 1. Účel zpracování a právní základ
  Prostřednictvím webových stránek Úřadu je možno podat stížnost na obchodní sdělení, tedy oznámit porušování zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jde o rozesílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Právní základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení. Působnost Úřadu podle zákona č. 480/2004 Sb. spočívá ve výkonu dozoru nad šířením obchodních sdělení prováděným v rámci podnikatelské činnosti; součástí výkonu dozoru je i prověřování podání týkajících se této činnosti. V této souvislosti Úřad zpracovává osobní údaje předané stěžovatelem.
 2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  Pro usnadnění podávání stížností na obchodní sdělení je na webových stránkách Úřadu k dispozici formulář. Vyřízení stížnosti vyžaduje shromáždění osobních údajů týkajících se stěžovatele. Formulář proto obsahuje pole pro shromažďování identifikačních údajů a kontaktních údajů stěžovatele, kterými jsou povinně jméno a příjmení, adresa (město) a e-mailová adresa. Ostatní identifikační a kontaktní údaje jsou dobrovolné. Pokud jde o obdržené sdělení, na které si podatel stěžuje, je nutné toto sdělení též prostřednictvím formuláře vložit, vkládá se též zdrojový kód zprávy (sdělení zaslaného e-mailem) a samotná zpráva. Do formuláře pak lze dále uvést další údaje, které usnadní vyřízení stížnosti. Odesláním stížnosti je vygenerováno evidenční číslo stížnosti, ze kterého lze zjistit pouze stav vyřizování (např. „nejedná se o obchodní sdělení“, „byla zahájena kontrola“, „je vedeno správní řízení“ apod.).
 3. Kategorie příjemců osobních údajů
  Shromážděné údaje (pokud představují relevantní informace) mohou být předány jiným dozorovým úřadům v rámci spolupráce a vzájemné pomoci (články 60 a 61 obecného nařízení).
 4. Doba uložení
  Osobní údaje vyplněné do webového formuláře jsou v tomto formuláři uchovávány pouze do doby odeslání nebo zavření webové stránky.


Odběr novinek:

 1. Účel zpracování a právní základ
  Webové stránky Úřadu umožňují přihlásit se k odběru novinek, kdy zájemce poskytne Úřadu svoji e-mailovou adresu pro jejich zasílání. Tento osobní údaj slouží výhradně pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení.

  Informace k souhlasu se zpracováním osobních údajů pro zasílání novinek:
  • Přihlášením k odběru novinek udělujete souhlas Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora IČO: 70837627 (dále jen „Úřad“), aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpracovával tyto osobní údaje:
            • e-mailová adresa
  • Účelem zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu je zasílání novinek.
  • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím odkazu na webové stránce Úřadu nebo odhlášením v newsletteru.
  • E-mailová adresa slouží k evidenci pro zasílání novinek a k tomuto účelu zpracování je přístupna provozovateli webových stránek, kterým je SIMPLO s.r.o., se sídlem Brno, Kainarova 2717/97, info@simplo.cz.
 2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  K zajištění odběru novinek Úřad zpracovává pouze e-mailovou adresu odběratele.
 3. Kategorie příjemců osobních údajů
  Příjemcem osobních údajů je provozovatel webových stránek, kterým je SIMPLO s.r.o., se sídlem Brno, Kainarova 2717/97, info@simplo.cz jako zpracovatel.
 4. Doba uložení
  Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu jejich shromáždění, tedy dokud subjekt údajů odběr novinek nezruší, což může učinit kdykoliv.
  Údaje, které Úřad prostřednictvím svých webových stránek shromažďuje, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy tuto povinnost ukládá zákon nebo v případě, že zpracování provádí pro Úřad na základě smlouvy zpracovatel.

  Práva subjektu údajů (návštěvníka webových stránek, odběratele novinek):
  • právo na přístup (čl. 15 obecného nařízení)
  • právo na opravu (čl. 16 obecného nařízení)
  • právo na výmaz (čl. 17 obecného nařízení)
  • právo na omezení zpracování (čl. 18 obecného nařízení)
  • právo podat stížnost u Úřadu jako dozorového orgánu (čl. 13 odst. 2 písm. d) obecného nařízení)