Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

VIS – Vízový informační systém

Co je Vízový informační systém (VIS)?

Účelem tohoto systému je zlepšit provádění společné vízové politiky, konzulární spolupráci a konzultace mezi ústředními vízovými úřady – usnadněním řízení o žádostech o vízum, zamezením současnému podávání více žádostí o víza do různých členských států (tzv. „visa shopping“), usnadněním boje proti podvodům, usnadněním kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích a na území států Evropské unie a pomáhat s určením totožnosti každé osoby, která nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území zemí Evropské unie. Dále pak stanovuje podmínky a postupy pro výměnu údajů o žádostech o udělení krátkodobých víz do 90 dnů pobytu, tzv. schengenských víz.

Právní rámec

Vízový informační systém byl zřízen rozhodnutím Rady ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (2004/512/ES). Jeho účel a funkce jsou vymezeny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS).

Jaké informace jsou obsaženy ve VIS?

Dle článku 5 nařízení o VIS lze do VIS zaznamenávat pouze tyto kategorie údajů:

  • alfanumerické údaje o žadateli a o žádostech o víza a o vízech udělených, neudělených, prohlášených za neplatné od počátku, zrušených nebo s prodlouženou platností,
  • fotografie, daktyloskopické údaje (otisky prstů žadatele),
  • odkazy na předchozí žádosti o vízum a na soubory žádostí společně cestujících.

Pouze příslušný členský stát, který údaje do VIS vložil, má právo je měnit, a to jejich opravou nebo vymazáním.

Jaká jsou práva subjektů údajů? 

Na zajištění a garanci práv jednotlivců ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům ve VIS je kladen velký důraz. Jejich uplatněním se subjekt údajů aktivně podílí na ochraně svých dat a svého soukromí. Každý má právo získat sdělení o údajích, které jsou o něm zaznamenávány ve VIS, a informaci o členském státu, který tyto údaje do VIS předal. Kromě toho může subjekt údajů požádat o výmaz či opravu nezákonně uchovávaných či nepřesných osobních údajů. Roli správce osobních údajů vykonává Policie České republiky.

Právo na přístup k údajům

Každý má právo získat sdělení o údajích, které jsou o něm zaznamenávány ve VIS, a informaci o členském státu, který tyto údaje do VIS předal. Přístup k údajům ve VIS přitom může poskytnout pouze členský stát, který je do VIS zadal. Způsob realizace práva na přístup se v jednotlivých státech Evropské unie liší. V České republice se uplatňuje tzv. přímý přístup, kdy subjekt údajů uplatňuje svá práva přímo u správce, tj. Policie České republiky.

Právo na opravu či výmaz údajů 

Každému subjektu údajů je zaručeno právo na opravu nebo výmaz osobních údajů uchovávaných ve VIS, které se vztahují k jeho osobě, a to pokud jsou obsahově nepřesné nebo jsou zpracovávány nezákonným způsobem. Opravu a výmaz neprodleně provede příslušný členský stát v souladu se svými právními předpisy a postupy. Zároveň platí, že pouze členský stát, který osobní údaje subjektu do systému vložil, má právo je měnit (opravou či vymazáním). Příslušný členský stát žadatele neprodleně písemně vyrozumí, že údaje, které se jej týkají, byly opraveny nebo vymazány.

Jak postupovat při uplatňování práv subjektů údajů v České republice? 

V České republice má subjekt údajů právo na přímý přístup k informacím, což znamená, že uplatňuje svá práva ohledně VIS u správce osobních údajů, kterým je Policie České republiky.


Kontaktní adresa:

Policejní prezidium České republiky
P. O. Box 62/K-SOU
Strojnická 27
170 89 Praha 7


ID DS: gs9ai55

epodatelna.policie@pcr.cz


Subjekt údajů uplatňuje svá práva prostřednictvím písemné žádosti. Tato žádost musí obsahovat údaje o totožnosti žadatele – celé jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu trvalého bydliště, státní příslušnost. Kromě toho je třeba žádost doplnit o kopii platného dokladu totožnosti. Žadatel, který pověří zastupováním právního zástupce, je povinen navíc přiložit kopii zplnomocnění k zastupování žadatele.

Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách Policie ČR.

 

Pro uplatnění práv je vhodné využít připravený formulář:

Žádost týkající se zpracování osobních údajů ve Vízovém informačním systému


!! Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že není kompetentní k provádění vízové politiky České republiky, a tudíž ani k vydávání víz. Pro tento účel se prosím obracejte přímo na příslušný zastupitelský úřad nebo na Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Pro případ, že žadatel o víza uplatňuje některé ze svých práv subjektu údajů (právo na přístup, na informace, na opravu či výmaz), Úřad pro ochranu osobních údajů dále zdůrazňuje, že v žádosti adresované MZV či Policii ČR (tj. správcům příslušných informačních systémů) je nutno uvést správnou a aktuální zpáteční adresu. Správce osobních údajů, zasílá s ohledem na ochranu Vašich osobních údajů odpovědi na žádosti zásadně písemně, do vlastních rukou. V případě, že je adresa nesprávná, odpověď Vám nebude doručena. !!

Právo podat žalobu 

Každý subjekt údajů má právo podat v daném členském státu žalobu u příslušných orgánů nebo soudů, pokud se domnívá, že mu členský stát odepřel právo na přístup, opravu či výmaz osobních údajů, které se jej týkají.

V jakých případech kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů? 

Úřad pro ochranu osobních údajů je příslušný k přezkoumání zpracování osobních údajů v případech, kdy existuje podezření z neoprávněného postupu správce osobních údajů nebo v případě, že subjekt údajů obdržel pro něj neuspokojivou odpověď při realizaci jeho práv. Proto doporučujeme Úřad pro ochranu osobních údajů kontaktovat až v případě, kdy nastane některá z uvedených situací. Pokud se žádostí o informace či o opravu nebo výmaz údajů žadatel kontaktuje nejdříve Úřad pro ochranu osobních údajů, bude žádost postoupena Policii České republiky k přímému vyřízení. Důsledkem tohoto postupu však bude zpoždění při vyřizování žádosti.


Pro podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů je vhodné využít připravený formulář:

Stížnost ve věci zpracování osobních údajů ve VIS


Úřad pro ochranu osobních údajů pomáhá na požádání dotčené osobě a poskytuje jí poradenství ve věci uplatnění jejího práva na opravu či výmaz osobních údajů. Do kompetencí Úřadu pro ochranu osobních údajů nespadá vydávání krátkodobých či dlouhodobých víz ani vyjadřování se k vízové politice České republiky. V případě dotazů, jež se týkají vydávání krátkodobých či dlouhodobých víz, se prosím obracejte na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, které se touto činností zabývá.