Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

EURODAC

Eurodac je systém pro srovnání otisků prstů žadatelů o azyl a některých kategorií ilegálních přistěhovalců. Na základě tohoto systémů je příslušným orgánům v členských státech Evropské unie umožněna identifikace žadatelů o azyl a osob, které byly zadrženy v souvislosti s nezákonným překročením vnější hranice Evropské unie.

Databáze Eurodac především upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 603/2013 ze dne ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013 kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění).

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo být na vlastní žádost informován o všech zpracovávaných údajích o své osobě v databázi Eurodac a požadovat opravu, jsou-li údaje nepřesné nebo neúplné. Pakliže jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně, je oprávněn požadovat jejich výmaz.

Žadatel má dále právo podat žalobu nebo stížnost u příslušných orgánů nebo soudů členského státu, který mu odepřel právo na přístup, opravu nebo výmaz osobních údajů.

Právo na informace ― Návod pro odpovědné úřady jak snímat otisky prstů pro Eurodac

Migranti a žadatelé o azyl mají právo být informování o tom, z jakých důvodů jsou jejich otisky prstů shromažďovány v informačním systému Eurodac. Jako vodítko pro příslušné orgány byl pracovní skupinou Eurodac SCG a FRA (Agenturou EU pro základní práva) vypracován společný informační leták, dostupný též v českém jazyce. Leták obsahuje rady a pokyny pro pracovníky příslušných orgánů k tomu, jak jasně a srozumitelně osobám vysvětlit účel ukládání a zpracování jejich otisků prstů.