Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Kontrola zpracování osobních údajů v systému EURODAC

Kontrola byla zahájena na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2021. Eurodac je systém pro srovnání otisků prstů žadatelů o azyl a některých kategorií ilegálních přistěhovalců. Na základě tohoto systémů je příslušným orgánům v členských státech Evropské unie umožněna identifikace žadatelů o azyl a také identifikace osob, které byly zadrženy v souvislosti s nezákonným překročením vnější hranice Evropské unie. Úřad kontroloval zejména povinnosti přímo vyplývající z tzv. nařízení o Eurodac [1] .

Kontrolující nezjistili žádná pochybení z hlediska stanoveného rozsahu zpracovávaných údajů, ani z hlediska postupu při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů. Kontrolující při ověřování této skutečnosti realizovali tři místní šetření na třech různých pracovištích.

Bylo zjištěno drobné pochybení v povinnosti nahlásit Komisi a agentuře eu-LISA všechny jednotky s přístupem k údajům zaznamenaným v ústředním systému Eurodac. Kontrolovaná osoba však již v průběhu kontroly zahájila kroky vedoucí k nápravě stavu a o postupu v této věci Úřad dále informuje.

Částečné pochybení bylo shledáno též v oblasti poučení, kdy osobám, kterým jsou otisky prstů odebírány, nejsou předány veškeré informace stanovené nařízením o Eurodac. Také v tomto případě kontrolovaná osoba po ukončení kontroly avizovala práce na nápravě zjištěného stavu.

Kontrolovaná osoba proti protokolu o kontrole nepodala námitky. Jak je již uvedeno, v dané věci s Úřadem dále aktivně komunikuje s cílem zřídit nápravu zjištěných pochybení.

Doplňující informace:  Vytvořením schengenského prostoru došlo ke zrušení kontrol na vnitřních hranicích schengenského území a tím i k odstranění překážek volného pohybu.   To nepochybně přispělo ke zjednodušení mezistátního pohybu občanů členských států a k užší spolupráci jednotlivých zemí, k zajištění efektivního fungování celého systému však bylo potřeba přijmout odpovídající pravidla, a to také v oblasti ochrany osobních údajů.

Úřad plní v oblasti schengenské spolupráce úkol dozorového orgánu, který vykonává dohled nad dodržováním příslušných předpisů, a přispívá tak k ochraně základních práv osob, jejichž osobní údaje jsou předmětem zpracování v informačních systémech schengenského prostoru. Podrobnější informace jsou k této problematice dostupné zde.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.