Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

UOOU-03912/20

Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě 75 stížností. Předmětná obchodní sdělení byla odesílána v období srpna 2020 až února 2021. Obsahovala nabídku různého spotřebního zboží a odkazovala na webové stránky několika internetových obchodů. Kontrola zjistila, že samotné domény určené pro rozesílky obchodních sdělení (kromě jedné) nefungují jako samotné webové stránky a jejich držiteli či majiteli jsou neznámé (kontrolujícímu se je nepodařilo ztotožnit) fyzické osoby. Též hostingové služby těchto domén jsou poskytovány na IP adresách patřících do adresného rozsahu zahraničních společností nebo již příslušné IP adresy nelze dohledat. Kontrolující žádal o součinnost též registrátory příslušných doménových jmen, ze kterých jsou obchodní sdělení šířena. Pouze v případě několika domén (týkající se sedmi zaslaných obchodních sdělení) byl konkrétní odesílatel zjištěn. Ostatní faktické odesílatele se pak kontrolujícímu dohledat nepodařilo. Ovšem internetové obchody, v jejichž prospěch byla předmětná obchodní sdělení šířena, provozovala v době rozesílek kontrolovaná osoba. Ta však na žádnou z výzev k součinnosti nereagovala. Za neposkytování součinnosti v rámci kontroly (porušení § 10 odst. 2 kontrolního řádu) jí byla uložena sankce ve výši 100 000 Kč.

Kontrolující k zasílání obchodních sdělení uvádí, že odpovědným za šíření obchodních sdělení je jak samotný faktický odesílatel obchodních sdělení, tak také subjekt či subjekty, v jejichž prospěch byla obchodní sdělení šířena. Veřejnoprávní odpovědnost za přestupek dle § 11 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, je formulována jako objektivní odpovědnost, tedy odpovědnost za následek, kdy ve vztahu k právnické osobě není třeba zkoumat zavinění vzniklého protiprávního stavu a není možné se této odpovědnosti zprostit prostým přenesením na jinou osobu prostředky soukromého práva. Společnost, v jejíž prospěch jsou obchodní sdělení odesílána, se tak nemůže zbavit své odpovědnosti, naopak musí být i přesto schopna doložit souhlasy adresátů obchodních sdělení nebo musí být schopna zajistit tyto souhlasy prostřednictvím společnosti (odesílatele), která obchodní sdělení odeslala. Kontrolovaná osoba však souhlasy se zasíláním obchodních sdělení na příslušné e-mailové adresy nedoložila. Kontrolující tak dospěl k závěru, že kontrolovaná osoba je šiřitelem obchodních sdělení, jelikož v její prospěch byla příslušná obchodní sdělení zasílána.

Dále pak kontrolující konstatoval porušení § 7 odst. 4 písm. b) výše uvedeného zákona, neboť zaslaná obchodní sdělení neobsahovala informaci o odesílateli, jehož jménem se komunikace uskutečňuje nebo v některých případech obsahovala dokonce zavádějící informaci, kdy jako odesílatele, v jehož prospěch jsou obchodní sdělení šířena, uváděla jiný subjekt.

Námitky proti protokolu o kontrole kontrolovanou osobou podány nebyly. Za porušení výše uvedených ustanovení jí byla uložena sankce ve výši 200 000 Kč, která již nabyla právní moci. S ohledem na skutečnost, že sankce nebyla dosud uhrazena, byla postoupena k vymáhání příslušnému celnímu orgánu.