Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

UOOU-01260/21

Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě osmi stížností na rozesílání obchodních sdělení, ale také zejména proto, že s touto společností byla již v předchozích letech vedena jak kontrolní, tak správní řízení. Také jejich předmětem bylo šíření obchodních sdělení, přičemž tato řízení konstatovala vždy porušení příslušných právních předpisů v této oblasti.

Předmětem zasílaných obchodních sdělení byly nabídky specifických druhů zboží pro školy či firmy a obchodní sdělení odkazovala na webové stránky kontrolované osoby.

V rámci kontroly kontrolovaná osoba uvedla, že skutečně všechna předmětná obchodní sdělení odeslala. Ani jeden z e-mailových kontaktů však nebyl jejím klientem či zákazníkem. K dané rozesílce uvedla, že začala využívat placenou službu pro odesílání obchodních sdělení, přičemž měly být využity pouze vlastní kontakty z vlastní zákaznické databáze (čítající cca 11 tisíc zobchodovatelných subjektů), nicméně došlo zřejmě ke smísení nově získaných kontaktních údajů s kontakty původními. Dále sdělila, že společnost poskytující jí pouze službu rozesílky není za toto jednání zodpovědná, protože je jen poskytovatel dané služby. S touto společností poté řešila zablokování rozesílky, a to do doby, než uvede svou databázi do souladu s příslušnými zákony a bude tedy obsahovat pouze ty kontakty, e-mailové adresy, které skutečně patří zákazníkům či adresátům, kteří dali k zasílání obchodních sdělení souhlas.

Kontrolující v této věci konstatoval porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vzhledem k tomu, že s touto společností bylo již v minulosti ve stejné věci vedeno několik řízení nebo byla upozorňována na skutečnost, aby k rozesílkám obchodních sdělení využívala pouze e-mailové adresy, které získala od svých zákazníků dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., případně od uživatelů, adresátů, kteří udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., přihlédl kontrolující k tomu, že se v této věci jedná o soustavné a již dlouhodobé systémové pochybení kontrolované osoby. Pokud jde o dodržování dalších podmínek pro zasílání obchodních sdělení uvedených v § 7 odst. 4 zákona č. 480/2004 Sb., kontrolující zjistil, že předmětná obchodní sdělení (s výjimkou jednoho obchodního sdělení) neobsahovala žádnou informaci o tom, jak lze zasílání obchodních sdělení odhlásit (zrušit), a to například v podobě odkazu (prokliku) nebo uvedení e-mailové adresy či jiné možnosti, jak při odhlašování postupovat.

S ohledem na to, že již nebylo možno prokázat, zda byly funkční alespoň odesílající e-mailové adresy, na které by bylo možno odmítání ze zasílání obchodních sdělení zaslat, nemohlo být konstatováno porušení § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb. Kontrolující nicméně  v této souvislosti kontrolované osobě důrazně doporučil tento nedostatek napravit a v každém obchodním sdělení uvádět informaci o tom, jakým způsobem lze jejich zasílání ukončit (zrušit) tak, jak vyžaduje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Námitky proti protokolu o kontrole kontrolovanou osobou podány nebyly. V této věci bylo následně vedeno správní řízení a kontrolované osobě byla za výše uvedená porušení  uložena sankce ve výši 250 000 Kč, která již nabyla právní moci.

Doporučení

Úřad doporučuje, aby si společnosti před každou rozesílkou ověřily, zda jejich databáze elektronických kontaktů pro zasílání obchodních sdělení skutečně obsahují pouze ty kontakty, které jsou jejich zákazníky a současně neodmítly zasílání obchodních sdělení, nebo se jedná o kontakty, které udělily se zasíláním obchodních sdělení souhlas. Dále je vhodné za tímto účelem nastavit i příslušné kontrolní mechanismy, aby byly případné chyby odhaleny co nejdříve.

Každé obchodní sdělení musí obsahovat informaci o tom, jak lze zasílání obchodních sdělení odmítnout. Ve vztahu k zákazníkům musí být tato možnost dána jasně, zřetelně, jednoduše, zdarma nebo na účet příslušné fyzické či právnické osoby.