Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

UOOU-01552/20

Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě 11 stížností na rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (e-mailem i SMS zprávou) a též na základě stížnosti směřující proti čl. 21 obecného nařízení.

Kontrolující nejprve posuzoval, zda se skutečně jedná o obchodní sdělení ve smyslu § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, přičemž za obchodní sdělení byla označena všechna odeslaná obchodní sdělení. Tedy nejen ta, která obsahovala konkrétní nabídky elektronického zboží a nábytku a nabídky slev, společně s odkazem na webové stránky kontrolované osoby, ale i sdělení obsahující informace z návštěv jednotlivých prodejen, jelikož i tato jednoznačně evokovala potenciální možný nákup zboží a taktéž odkazovala na tyto stránky.

Odesílatelem všech obchodních sdělení byla kontrolovaná osoba. Kontrolující v rámci kontroly posoudil způsob získávání osobních údajů, tedy elektronických kontaktů, pro účely zasílání obchodních sdělení. Za tímto účelem provedl též zkušební registrace. Dále se zaměřil na jednotlivé stížnosti, přičemž konstatoval porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. u osmi stěžovatelů. U dvou stěžovatelů nebylo konstatováno porušení a obchodní sdělení tak na jejich e-mailové adresy byla zaslána na základě právního titulu dle § 7 odst. 3 výše uvedeného zákona. Porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., tedy v zaslaném sdělení neoznačení toho, v čí prospěch jsou obchodní sdělení šířena, bylo konstatováno u všech sdělení zaslaných prostřednictvím e-mailových zpráv. U SMS zprávy kontrolující uznal, že označení webových stránek kontrolované osoby je v tomto případě s ohledem na krátký formát zprávy dostačující. Ve vztahu k dodržování podmínek obecného nařízení týkajících se práva vznést námitku ve vztahu k přímému marketingu bylo konstatováno porušení článku 21, a to v souvislosti se žádostí subjektu údajů o odstranění jeho osobních údajů ve vztahu k přímému marketingu, kdy tyto osobní údaje (telefonní číslo) zpracovávala kontrolovaná osoba i po potvrzení o výmazu z databáze pro marketingové účely, a to po dobu několika dalších měsíců, než došlo k celkovému výmazu.

Za porušení ustanovení zákona č. 480/2004 Sb. byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 20 000 Kč, která již byla zaplacena. V případě porušení čl. 21 obecného nařízení správní orgán řízení o tomto přestupku dle § 65 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, odložil, a to z důvodu, že náprava již byla učiněna a míra ohrožení chráněného zájmu není nikterak významná.