Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

UOOU-01100/20

Kontrola byla u této společnosti zahájena na základě 52 stížností na rozesílání obchodních sdělení, která byla zasílána právě ve prospěch kontrolované osoby, resp. kontrolovaná osoba byla provozovatelem internetových obchodů, které byly takto propagovány. Jednalo se o obchodní sdělení nabízející různé spotřební zboží, jako např. roušky, respirátory, zubní přípravky, přípravky na depilaci apod. a byla zasílána téměř celý rok (únor 2020–leden 2021).

V této věci byla nejprve provedena předkontrola, a to za účelem zjištění faktického odesílatele těchto obchodních sdělení. V případě dvou odesílajících domén kontrolující zjistili, že odesílatelem je právě kontrolovaná osoba. V ostatních případech šlo o zahraniční odesílatele, které se nepodařilo dohledat.

Po provedených předkontrolních úkonech se tak Úřad zaměřil právě na kontrolovanou osobu, jelikož v případě dvou domén byla faktickým odesílatelem a dále proto, že všechna obchodní sdělení směřovala v její prospěch. V rámci tohoto řízení zaslala kontrolovaná osoba pouze jednu odpověď (jak bylo uvedeno výše v rámci předkontrolních řízení). V té k doložení právních titulů pro rozesílky na jednotlivé e-mailové adresy přiznala spolupráci s velkým množstvím partnerů z tuzemska i zahraničí, a to formou affiliate marketingu – tedy formou plateb za přivedené zákazníky. Konkrétní souhlasy předmětných adresátů k zasílání obchodních sdělení však kontrolovaná osoba nedoložila.

S ohledem na skutečnost, že na další výzvy kontrolujícího k poskytnutí součinnosti kontrolovaná osoba nereagovala, byla jí za porušení § 10 odst. 2 kontrolního řádu uložena sankce ve výši 50 000 Kč. Kontrolující tak konstatoval, že kontrolovaná osoba jakožto šiřitel obchodních sdělení, v jehož prospěch jsou obchodní sdělení zasílána, šířila předmětná obchodní sdělení bez předchozího prokazatelného souhlasu adresátů, a tedy v rozporu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. V případě obchodních sdělení odeslaných ze dvou doménových jmen byla dokonce v postavení faktického odesílatele. V případě některých obchodních sdělení pak Úřad konstatoval též porušení § 7 odst. 4 písm. a) výše uvedeného zákona, neboť tato obchodní sdělení nebyla řádně označena. Ve všech případech pak bylo konstatováno porušení § 7 odst. 4 písm. b) výše uvedeného zákona, neboť v odeslaných obchodních sděleních nebylo uvedena totožnost toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, tedy toho, v jehož prospěch jsou obchodní sdělení zasílána.

V této věci bylo dále zahájeno příslušné správní řízení, a to též i s ohledem na nově podanou stížnost. V rámci něj však účastník řízení opět nepředložil žádné důkazy o spolupráci s affiliate partnery, resp. spolupráce s jedním affiliate partnerem byla dokazována, nicméně tento partner v rámci správního řízení uvedl, že spolupráce byla sice projednávána, nicméně nebyla nikdy zahájena. Účastník řízení tak ani v rámci tohoto navazujícího řízení neprokázal právní titul k zasílání obchodních sdělení na předmětné e-mailové adresy a ani neprokázal, že by tak činil některý z jím uváděných partnerů.

Proti vydanému rozhodnutí byl však tímto účastníkem podán rozklad v plném rozsahu. O podaném rozkladu bude dále rozhodovat předseda Úřadu.