Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Zapsaný spolek (UOOU-02990/20)

Kontrola zákonného titulu pro zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním historických vozidel

Kontrola byla zahájena na základě stížnosti stěžovatele, ve které uvedl, že má podezření na neoprávněné zpracování osobních údajů spolkem při testování historických vozidel.  

Úřad zjistil, že spolek zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem testování historických vozidel na základě pověření dle § 79b odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a § 6 vyhlášky č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, kdy bylo spolku k testování uděleno oprávnění Mezinárodní federací historických vozidel. Podrobné postupy při zpracování žádostí o testování historického vozidla jsou upraveny v § 6 vyhlášky č.  355/2006 Sb. a její příloze č. 6, zejména v příloze č. 3 – Vzor žádosti o provedení testování historického vozidla, ve které je také uveden potřebný rozsah zpracovávaných osobních údajů. Podle bodu 6 přílohy č. 6 vyhlášky č. 355/2006 Sb. se žádost o provedení testování historického vozidla vyplňuje ve čtyřech vyhotoveních. Jedno je určeno registru historických vozidel, jedno si uchovává testovací komise ústavu, která testování provedla, další vyhotovení se předává předsedovi příslušné krajské testovací komise a jedno zůstává žadateli o testování historického vozidla.  

Kontrolující konstatovali, že zpracování osobních údajů za účelem testování a registrace historického vozidla je prováděno na základě právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení, neboť se jedná o zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce osobních údajů vztahuje.  

Kontrolou nebylo zjištěno neoprávněné zpracování osobních údajů při podávání žádostí o testování historických vozidel. Stěžovatel byl o závěrech kontroly vyrozuměn.