Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytovatel půjček (UOOU-03866/20)

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s pořizováním a uchováváním kopií občanských průkazů 

Kontrola byla provedena na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2020. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností při:        

 • ověření postupů při zpracovávání osobních údajů u žádosti o finanční produkt, především ve vztahu k procesu získání osobních údajů,
 • pořizování kopií občanských průkazů a doby jejich uchování (zejména pokud není obchod vůbec uzavřen, ať již z popudu společnosti či klienta),
 • plnění řádné informační povinnosti,
 • naplnění práva subjektu údajů „být zapomenut“ ve smyslu čl. 17 obecného nařízení.

Kontrolující zjistili, že kontrolovaná osoba zpracovává přiměřený, relevantní a nezbytný rozsah osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům, pro které jsou zpracovávány, korektně, zákonným a transparentním způsobem, přičemž osobní údaje nezpracovává po dobu delší, než je nezbytné k dosažení účelů, pro které byly zpracovány. Zpracování osobních údajů kontrolovanou osobou probíhá:

 • na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (např. právo kontrolované osoby v souvislosti s vymáháním pohledávek zveřejnit údaje o subjektu údajů spolu s údajem o existenci dluhu, souhlas subjektu údajů pro marketingové účely, souhlas se zpracováním elektronického podpisu atd.),
 • na základě plnění smlouvy,
 • pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (např. zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví),
 • na základě oprávněných zájmů kontrolovaného či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Kopírování občanských průkazů provádí kontrolovaná osoba na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a tudíž jako povinná osoba musí provést identifikaci a kontrolu klienta. Kontrolovaný rozlišuje dvě možné varianty: 

 1. uzavírání smlouvy výlučně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Klient je kontrolované osobě povinen zaslat podle § 11 odst. 7 zákona č. 253/2008 Sb. kopii průkazu totožnosti a dalšího podpůrného dokladu, z něhož lze zjistit jeho identifikační údaje dle zákona č. 253/2008 Sb. Právním základem pro pořízení kopie občanského průkazu je tedy plnění právní povinnosti.
 2. uzavírání smlouvy, která není uzavírána výlučně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Klient kontrolované osobě předkládá svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz), ze kterého kontrolovaná osoba zaznamená jeho identifikační údaje. Kopii občanského průkazu kontrolovaná osoba pořizuje v těchto případech pouze s předchozím souhlasem klienta (souhlas je dobrovolný, uzavření smlouvy není podmíněno tímto souhlasem).

Doba uchovávání osobních údajů kontrolovanou osobou je 10 let a vychází z maximální délky promlčecí doby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále ze zákona č. 253/2008 Sb. Kontrolovaná osoba informace o ochraně osobních údajů, tedy i o jejím zpracování, poskytuje na svých webových stránkách.  

Kontrolovaná osoba vyhodnotila závažnost a pravděpodobnost rizik spojených se zpracováním osobních údajů a v návaznosti na to přijala technická a organizační opatření, aby zajistila úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení obecného nařízení.