Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Policie ČR (UOOU-03866/20)

UOOU-03866/20

Kontrola byla zahájena na základě stížnosti, jež směřovala proti postupu Policie ČR při využívání osobních údajů z registru obyvatel (dále jen „ROB“), zejména s ohledem na skutečnost, že Policií ČR byly na dotaz subjektu údajů postupně uváděny rozlišné důvody pro využití údajů z ROB.  

Stěžovatel byl nejprve souhrnným výpisem informován, že do ROB bylo nahlíženo v rámci silniční kontroly, posléze mu bylo dopisem policejního prezidenta sděleno, že důvod byl uveden chybně a nahlížení bylo realizováno s ohledem na potřebnost zjištění adresy, na které měly být vyzvednuty kamerové záznamy dle předchozí domluvy mezi Policií ČR a stěžovatelem. Stěžovatel však i následně uvedené zpochybnil.  

V rámci úkonů předcházejících kontrole pak bylo Úřadu sděleno, že důvodem pro nahlížení do ROB bylo nutné zaznamenání osobních údajů stěžovatele v rámci spisového materiálu příslušného trestního řízení. S ohledem na přetrvávající nejasnosti rozhodl Úřad o zahájení kontroly a o nařízení místního šetření.  

Náhledem do spisového materiálu Policie ČR a taktéž posouzením souvisejících dokumentů Úřad dospěl k závěru, že pro konkrétní zpracování, tj. vyhledání osobních údajů vztahujících se k osobě stěžovatele v ROB, Policie ČR nestanovila konkrétní účel ve smyslu § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a proto v tomto konkrétním případě předmětnou zásadu zpracování osobních údajů (tj. stanovení konkrétního účelu pro toto zpracování) porušila. Informace o stěžovateli nebyly součástí předmětného spisu trestního řízení.  

V průběhu kontroly vyplynulo, že údaje o stěžovateli byly pouze sepsány na volný list papíru, který byl pro další neupotřebení následně skartován. Kontrola prokázala, že stěžovatel byl ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, chybně informován o účelu zpracování osobních údajů, které se ho týkají.  

Kontrolovaná osoba proti kontrolním zjištěním nepodala námitky.  

Doplňující informace

V daném případě se Policie ČR nacházela v pozici spravujícího orgánu. Jedná se o pojem zavedený Hlavou III zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Toto ustanovení se použije při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění úkolu a výkon veřejné moci spravujícího orgánu stanovených jinými zákony (mimo jiné např. zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky) za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.