Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost (UOOU-02940/20)

Kontrola zákonného titulu pro zpracování osobních údajů v rámci plnění povinností podle § 2 a § 8 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb., ve věci politicky exponovaných osob

Kontrola byla zahájena na základě podnětů osob, které jsou politicky exponované ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Osoby obdržely oznámení, že jejich osobní údaje budou kontrolovanou osobou zpracovány za účelem plnění povinností podle § 2 a § 8 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb., a to zejména zjištění a zaznamenání, zda osoba není politicky exponovanou osobou, zda vůči ní Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a zda jsou údaje o politicky exponovaných osobách vedené v národních sankčních seznamech.  

Kontrolující zjistili, že kontrolovaná osoba není v případě zpracování osobních údajů politicky exponovaných osob povinnou osobou ve smyslu § 2 zákona č. 253/2008 Sb. Povinné osoby uvedené v § 2 zákona č. 253/2008 Sb. zpracovávají osobní údaje politicky exponovaných osob na základě plnění právní povinnosti dle čl. 6 písm. c) obecného nařízení.  

Úřad v závěru protokolu o kontrole konstatoval, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje bez řádného právního titulu ve smyslu čl. 6 obecného nařízení. Kontrolovaná osoba podala dne 22. prosince 2020 námitky proti kontrolním zjištěním, které předseda Úřadu ve vyřízení námitek v celém rozsahu zamítl.  

S kontrolovanou osobou bylo zahájeno správní řízení ve věci uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků. To bylo splněno.