Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Veřejnoprávní instituce Česká televize

Kontrola vyřízení žádosti o uplatnění práva na výmaz

Na základě stížnosti provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo vyřízení žádosti o uplatnění práva na výmaz z archivu vysílání České televize.

Česká televize odvysílala v roce 2009 reportáž týkající se tehdy hledaného stěžovatele. Kontrolující zjistili, že Česká televize při vysílání reportáže spolupracovala s Policií České republiky, a to na základě povinnosti uvedené v § 23 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Po zahlazení stěžovatelova odsouzení za trestný čin podvodu stěžovatel požádal o odstranění předmětné reportáže a o výmaz svých osobních údajů, a to s odkazem na skutečnost, že účel odvysílání již pominul, tedy že stěžovatel byl dopaden, trest vykonal a odsouzení bylo zahlazeno. Česká televize na základě této žádosti odstranila předmětnou reportáž ze svého internetového archivu (iVysílání), ovšem ponechala uveřejněný titulek reportáže, který obsahoval jméno stěžovatele a město, ve kterém páchal trestnou činnost. Druhé žádosti stěžovatele na výmaz titulku reportáže Česká televize již nevyhověla, neboť dospěla k závěru, že existují závažné a oprávněné důvody pro další zpracování těchto osobních údajů. Česká televize se v této souvislosti primárně dovolávala práva svobody projevu a práva veřejnosti na informace.

Kontrolující zjistili, že při uveřejňování údajů o hledaných osobách je správcem osobních údajů nejprve Policie České republiky, která na základě smlouvy s Českou televizí a zákonného zmocnění zadá České televizi výrobu pořadu. Česká televize je při tvorbě pořadu zpracovatelem osobních údajů. V okamžiku, kdy Česká televize naplní zákonnou povinnost vyplývající z § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, a vytvořený pořad uloží do archivu (iVysílání), stává se správcem osobních údajů uvedených v takovém pořadu a pro toto zpracování jí svědčí právní titul.

Tím, že Česká televize provedla na základě výsledků poměření v kolizi si stojících práv výmaz předmětného videa, postupovala v souladu se zásadami, které jsou uvedeny v čl. 5 nařízení (EU) 2016/679. Ačkoli tedy i nadále dochází k zásahu do práv stěžovatele, Úřad tento zásah vyhodnotil jako proporcionální. Česká televize po vznesení námitky, respektive po uplatnění žádosti o výmaz v konkrétním případě, poměřila konkurující si práva a dospěla k závěru, že je nezbytné odstranit dané video, nikoli však jeho anotaci. Takový přístup při provozování internetového archivu, který je dostupný široké veřejnosti, odpovídá požadavkům právních předpisů a v dostatečném rozsahu zohledňuje jak právo na informace a svobodu projevu, tak právo na ochranu osobních údajů.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.

Doporučení

Právo na výmaz, které je také jinak nazýváno jako právo být zapomenut, není právem absolutním, ale uplatní se pouze tehdy, pokud nastane situace předvídaná článkem 17 nařízení (EU) 2016/679. Více k právu na výmaz a dalším právům subjektů údajů lze nalézt například na internetových stránkách https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=3938.

Úřad dále poukazuje na skutečnost, že ani právo na ochranu osobních údajů není právem absolutním. Zejména při zpracování osobních údajů pro novinářské účely je pak nezbytné právo na ochranu osobních údajů poměřovat především s právem na informace a svobodu projevu. V souladu s konstantní judikaturou Evropského soudu pro lidská práva i Soudního dvora Evropské unie se přitom svoboda projevu vztahuje právě i na novinářské archivy, a to včetně těch internetových.

V této souvislosti Úřad dále upozorňuje, že zákon č. 110/2019 Sb. účinný od 24. dubna 2019 obsahuje v § 17 zvláštní úpravu pro zpracování prováděné pro novinářské účely. Právním titulem pro toto zpracování je tak nadále § 17 zákona č. 110/2019 Sb. ve spojení s čl. 85 nařízení (EU) 2016/679. Zákon č. 110/2019 Sb. dále za účelem zachování svobody projevu omezuje některá práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním prováděným za tímto účelem.