Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společenství vlastníků Plzeňská 381/64

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému v bytovém domě

Na základě dvou stížností provedl Úřad kontrolu dle nařízení (EU) 2016/679, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem umístěného v bytovém domě. Kamerový systém zabíral vstupní dveře do domu, dveře výtahu v přízemí a současně s nimi i vstupní dveře do jednoho z bytů sousedícího s výtahem.

Úřad zjistil, že důvodem instalace kamerového systému je ochrana majetku kontrolované osoby, resp. ochrana života a zdraví osob pohybujících se v domě. Po posouzení všech relevantních okolností, zejména sledovaného účelu, počtu kamer, doby uchovávání záznamu, informování subjektů údajů a způsobu zabezpečení pořízených záznamů, kontrolující dospěli k závěru, že v daném případě zájem subjektů údajů (monitorovaných osob) na ochraně jejich osobních údajů nepřevažuje nad zájmem kontrolované osoby, resp. třetích osob na ochraně majetku, zdraví a života. Předmětné zpracování osobních údajů je tedy založeno na právním důvodu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679 (oprávněný zájem správce a třetích osob).

Uvedené nicméně neplatí pro monitorování prostoru zahrnujícího vstup do bytu, takové zpracování již zasahuje do soukromého a osobního života subjektů údajů v nadměrné míře a není ani nezbytné pro sledovaný účel. Toto dílčí zpracování proto představuje porušení povinnosti upravené v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679 (zásada minimalizace údajů). Kontrolovaná osoba již v průběhu kontroly záběr kamery upravila tak, aby vchod do bytu neobsahoval.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k odstranění zjištěných nedostatků a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.

Doporučení

Úřad opětovně poukazuje na skutečnost, že kamerový systém nesmí nadměrně zasahovat do soukromí osob, přičemž monitorování vstupního prostoru do bytu či rodinného domu třetí osoby bude zpravidla považováno za zpracování, které neodpovídá zásadě minimalizace osobních údajů a pro které neexistuje právní titul (není-li jím souhlas subjektu údajů). Další doporučení při provozování kamerového systému lze nalézt na internetových stránkách Úřadu (například https://www.uoou.cz/k-nbsp-provozovani-kamerovych-systemu/d-29535/p1=1099).