Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společenství vlastníků domů

Kontrola zpracování osobních údajů společenstvím vlastníků domů při zpřístupňování dokumentů obsahujících osobní údaje

Kontrola byla zahájena na základě stížnosti. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zveřejňovala prostřednictvím vzdáleného přístupu do úložiště všechny dokumenty vzniklé v rámci činnosti SVD, které obsahovaly osobní údaje, přičemž tyto dokumenty nebyly nezbytné pro uplatnění práv a povinností člena SVD dle § 1175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako je jméno (název), číslo běžného účtu, název banky, případně SIPO, plátce a příjemce.

Kontrolované SVD tedy porušilo zásadu zpracování osobních údajů uvedenou v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679, tedy že osobní údaje musí být zpracovány přiměřeně a omezeně na nezbytný rozsah k účelu, pro který jsou zpracovávány. Zveřejňováním osobních údajů stěžovatelky a jejích rodinných příslušníků došlo též k porušení čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679. Současně bylo prokázáno, že SVD umožnilo přístup ke svým webovým stránkám nejen pouze svým členům, ale i nezjištěnému počtu třetích osob a současně nezajistilo logování přístupů.

Kontrolovaná osoba provedla nápravu nedostatků v průběhu řízení o opatřeních k nápravě.

Doplňující informace

Při správě agendy vlastníků jednotek či družstva je nutné zajistit, aby se s příslušnými dokumenty mohly seznamovat pouze oprávněné osoby, přičemž osobní údaje mohou být v takových případech poskytovány či zpřístupňovány jen, pokud je k tomu dán věcný a právní důvod (např. oprávnění vlastníků či členů se seznámit s konkrétními dokumenty). Není však přípustné volně publikovat a vyvěšovat dokumenty, týkající se individuálních záležitostí, pohledávek a sporů, obsahující osobní údaje vlastníků či nájemců. Běžnému zpřístupňování osobních údajů (např. kontaktních údajů na správce domu, na výbor) pravidla pro zpracování osobních údajů nebrání.