Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytovatel sociálních služeb

Kontrola zpracování osobních údajů při poskytování sociálních služeb

Kontrola byla provedena na základě podnětu, který se týkal zpracování osobních údajů/zvláštních kategorií osobních údajů klientů Domova seniorů XY při poskytování zdravotních a sociálních služeb bez zákonného oprávnění ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

V daném případě nebyla kontrolovaná osoba oprávněna zpracovávat rodná čísla klientů, měla-li v rámci svého podnikání vydána pouze živnostenská oprávnění na ubytovací a stravovací služby a nesplnila tak rovněž podmínky zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Pokud kontrolovaná osoba využívá své sídlo, v němž je umístěn Domov seniorů XY, pro účely poskytování sociální péče a aktivně se i na této péči podílí, včetně prezentace své činnosti, je povinna v souvislosti se zpracováváním osobních údajů/zvláštních kategorií osobních údajů, s touto činností souvisejících, dodržovat zákonnost zpracování osobních údajů, a to splněním povinností správce osobních údajů podle obecného nařízení, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve spojení se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, resp. je povinna zajistit, aby tuto činnost vykonávala pouze osoba k tomu oprávněná, zejména podle zákona č. 108/2006 Sb. (§ 78) a zákona č. 372/2011 Sb. (§ 11), bez přístupu neoprávněných osob ke zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi a k osobním spisům klientů; včetně prokazatelného seznámení osob s postupy při nakládání s dokumenty a tím zajistit ochranu osobních údajů pacientů/klientů v těchto listinách uvedených. Zejména ke zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi může mít přístup jen osoba ze zákona oprávněná, tj. rovněž ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník, který pacientovi poskytl zdravotní službu a provedením zápisu do zdravotnické dokumentace zajistí jeho správnost svým podpisem.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba neplnila povinnosti správce osobních údajů, přičemž zejména nezákonně zpracovávala zvláštní kategorie osobních údajů a rodná čísla ubytovaných klientů v Domově seniorů XY.

Kontrola konstatovala porušení článku 5 odst. 1. ve vztahu k článku 5 odst. 2., článku 6 odst. 1., článku 9 odst. 1., článku 12 odst. 1., článku 13, článku 24, článku 25, článku 30 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolovaná osoba provedla v průběhu kontroly dostatečná opatření k zabezpečení spisů svých klientů a ještě před zahájením kontroly upustila od shromažďování občanských průkazů, které měli klienti uzamčené v k tomu určených schránkách na pokoji.

Za porušení shora uvedených ustanovení nařízení (EU) 2016/679 byla společnosti uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč.

Doplňující informace

Správce poskytující služby v oblasti zdravotnictví a sociální péče, který pracuje se zvláštními kategoriemi osobních údajů, musí věnovat pozornost tomu, že jím prováděné činnosti upravuje řada zvláštních předpisů, které stanoví často velmi podrobná pravidla pro zpracování údajů. Mezi ně zejména náleží i vedení dokumentace pacientů a klientů.