Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Policie ČR, Policejní prezidium

Kontrola zpracování osobních údajů Policií ČR

Kontrola byla zahájena na základě podnětu, týkajícího se zpracování osobních údajů stěžovatele v některých databázích Policie ČR, což stěžovatel zjistil při dopravní kontrole.

S ohledem na předmět stížnosti se kontrolující zaměřili na posouzení plnění povinnosti uvedené v § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tedy povinnosti uchovávat osobní údaje v podobě umožňující identifikaci jen po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, a to ve vztahu k databázím Policie ČR.

Kontrolující konstatovali, že zpracování osobních údajů, které bylo předmětem této kontroly, je založeno na zákonném zmocnění kontrolovaného upraveném v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Kontrolou tedy nebylo zjištěno porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., tj. že by kontrolovaný tento zákonný rámec v daném případě překračoval.

Policie ČR je povinna při zpracování osobních údajů zohlednit časové hledisko, tj. časový odstup od poslední trestné činnosti. Pouze určitá procentuální pravděpodobnost recidivy nesmí (sama o sobě) vést, s ohledem na zásady upravené v nařízení (EU) 2016/679 a v zákoně č. 110/2019 Sb., k automatickému rozhodnutí o dalším zpracování osobních údajů pachatelů trestných činů. S delším časovým odstupem od posledního spáchaného činu se pak jednoznačně zvyšuje intenzita zásahu do práv subjektu údajů spojená s pokračující evidencí osobních údajů v IS Policie ČR. Tuto míru lze snížit na úroveň, která umožní další uchovávání osobních údajů, pouze tak, že jsou postupně aplikována další opatření vedoucí k ochraně práv dané osoby (např. zúžení osob oprávněných přistupovat k těmto osobním údajům), a současně je důsledně respektován neveřejný charakter těchto informací tak, aby nedošlo k nedůvodné difamaci dotčené osoby v době, kdy se již zapojila zpět do běžného života a odlišné chování policistů vůči sobě již ani nepředpokládá.

Kontrolující konstatovali, že kontrolovaný při zpracování osobních údajů stěžovatele povinnosti, které mu vyplývají ze zákona č. 110/2019 Sb., v daném případě neporušil.