Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola zpracování osobních údajů přejímaných z veřejného rejstříku za účelem zasílání nabídky obchodu a služeb

Kontrola byla zahájena na základě podnětu, který Úřad obdržel od Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených nařízením (EU) 2016/679 při zpracování osobních údajů vlastníků průmyslových práv – fyzických osob, uváděných v rejstřících průmyslových práv.

Kontrolovaná osoba zasílala vlastníkům průmyslových práv nabídky publikace (registrace) jejich průmyslových práv na webových stránkách. Kontrolovaná osoba informace získávala z rejstříků mezinárodních patentů publikovaných podle Smlouvy o patentové spolupráci nebo ochranných známek přihlášených dle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a Protokolu k této dohodě u Světové organizace duševního vlastnictví, se sídlem Ženeva, Švýcarsko.

Kontrolovaná osoba od prvního kontrolního úkonu, kterým bylo doručení oznámení o zahájení kontroly, žádným způsobem s kontrolujícími nekomunikovala, a to ani přes uložené pokuty ve správním řízení za neposkytnutí součinnosti, uložených Úřadem (v řízení o přestupku uloženy dvě pokuty, každá ve výši 50 000,- Kč). Po uplynutí vykonatelnosti bylo vymáhání pokut předáno Generálnímu ředitelství celní správy.

V průběhu kontroly bylo konstatováno, že kontrolovaná osoba má ve výpise z obchodního rejstříku proveden zápis o zahájení insolvence a ukončení činnosti. Rovněž bylo v průběhu kontroly konstatováno, že kontrolovaná osoba dále nerozesílá obchodní nabídky s neoprávněně zpracovávanými osobními údaji získanými bez platného právního titulu dle čl. 6 bodu 1 nařízení (EU) 2016/679.

Doplňující informace

Existence osobních údajů, resp. jejich snadná přístupnost a priori nezakládá možnost jejich neomezeného zpracování. Správce, a to i u zveřejněných osobních údajů, jak na základě zákonné úpravy, tak samotným subjektem údajů, musí vždy ke zpracování osobních údajů disponovat právním důvodem, což jsou v článku 6 nařízení (EU) 2016/679 tímto nařízením předvídané případy, kdy lze osobní údaje oprávněně zpracovávat.