Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Česká správa sociálního zabezpečení

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím ePortálu

Kontrola byla zahájena na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2019 a prověřovala zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním elektronických služeb orgány veřejné správy a při poskytování služeb prostřednictvím ePortálu provozovaného Českou správou sociálního zabezpečení. ČSSZ je orgánem sociálního zabezpečení, jehož působnost je upravena zvláštními právními předpisy. Ve stanovených případech v rámci svého oprávnění poskytuje online elektronické služby formou poskytování služeb aplikace ePortálu ČSSZ, systému informační a komunikační rozhraní, umožňující klientovi obstarat si konkrétní informace a služby ČSSZ dálkově online formou přístupu z veřejné komunikační sítě internet. Současně poskytuje zabezpečené prohlížení vybraných údajů evidovaných v ČSSZ, umožňuje a nabízí k využití interaktivní tiskopisy a užitečné online služby, které klientům ČSSZ umožňují online komunikaci s ČSSZ, ale též s okresními správami sociálního zabezpečení. ePortál byl zaveden jako internetová samoobsluha, aplikace usnadňující klientům komunikaci s ČSSZ, předávání informací mezi klientem ČSSZ a samotnou ČSSZ, včetně osobních údajů klientů ePortálu. Zahrnuje i přiblížení některých, veřejnosti ne úplně známých institutů, pokud s kontrolou souvisí, tak aby si veřejnost mohla udělat z informace ucelený dojem a věděla, o co vlastně šlo.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností správce. Kontrolující hodnotili, zda zpracování osobních údajů, které bylo předmětem kontroly, probíhá v souladu s čl. 6 nařízení (EU) 2016/679, podle kterého musí správce osobních údajů vždy disponovat legitimním právním titulem. Kontrolující proto vyhodnotili zjištěný stav tak, že kontrolovaný neporušil povinnost stanovenou v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, tedy že zpracování osobních údajů je založeno na zákonném zmocnění kontrolovaného upraveném zvláštními právními předpisy.

Kontrolující se dále zaměřili na posouzení plnění povinnosti uvedené v ustanovení čl. 12 nařízení (EU) 2016/679, v souvislosti s poskytováním informací, v rozsahu čl. 13 a 14 tohoto nařízení a vyhodnotili zjištěný stav tak, že kontrolovaný neporušil povinnosti stanovené v čl. 12 nařízení (EU) 2016/679, ani v rozsahu čl. 13 a 14 tohoto nařízení, tedy že je kontrolovaným plněna informační povinnost.

Kontrolující hodnotili rovněž splnění povinnosti stanovené v čl. 15–23 nařízení (EU) 2016/679. Podle těchto ustanovení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, tj. právo žádat a získat relevantní informace o zpracování jeho osobních údajů a rovněž právo vznést námitku. Kontrolující vyhodnotili zjištěný stav tak, že kontrolovaný neporušil povinnost stanovenou v čl. 15–23 nařízení (EU) 2016/679, tedy že poskytuje subjektům údajů právo na přístup k osobním údajům.

Dále byly hodnoceny povinnosti podle čl. 28 nařízení (EU) 2016/679, tj. zda kontrolovaný využívá služeb zpracovatele a zda má uzavřenu příslušnou smlouvu, pokud mu zpracovatele nestanoví konkrétní zákon. Po zhodnocení obsahu předložených smluv proto kontrolující konstatovali, že spolupráce správce a zpracovatele je nastavena způsobem, který odpovídá požadavkům čl. 28 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2016/679, čímž je dán i předpoklad k závěru, že nedochází k porušení základní povinnosti vyjádřené v odst. 1 zmíněného ustanovení nařízení.

Kontrolující dále ověřili plnění povinnosti, která kontrolovanému vyplývá z čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, tj. povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný v pozici správce zpracoval záznamy o činnosti.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností.