Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost pro informační databáze, a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služby TelcoScore

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu dle zákona č. 101/2000 Sb., jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služby TelcoScore. Kontrola prokázala, že kontrolovaná osoba – Společnost pro informační databáze, a.s. – poskytuje tuto službu na základě rámcových smluv, které uzavřela s některými telekomunikačními operátory. V návaznosti na tyto rámcové smlouvy pak kontrolovaná osoba uzavírá smlouvy o poskytování služby TelcoScore s uživateli služby, kterými jsou bankovní a úvěrové instituce. V rámci kontroly kontrolující prověřili také podnět týkající se postupu uživatele služby (společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.) při plnění informační povinnosti vůči subjektům údajů.

V postavení správce osobních údajů jsou tedy telekomunikační operátoři i uživatelé služby. První definují výpočet hodnoty TelcoScore a podmínky pro poskytování této informace dalším zájemcům, druzí pak stanoví vlastní účel zpracování této informace (ověření bonity a důvěryhodnosti klienta). Kontrolovaná osoba působí mezi těmito dvěma skupinami správců jako prostředník a je v postavení zpracovatele osobních údajů.

Služba TelcoScore funguje tak, že uživatel služby požádá kontrolovanou osobu o poskytnutí informace k danému klientovi (respektive k jeho telefonnímu číslu). Kontrolovaná osoba předá tento dotaz všem zapojeným telekomunikačním operátorům, následně vypočte hodnotu TelcoScore a předá ji uživateli služby. Hodnota TelcoScore tak představuje číselné vyjádření bonity a platební morálky klientů telekomunikačních operátorů (v rozmezí od 1 do 1000), které operátoři vypočítávají dle vlastní interní metodiky, přičemž zohledňují nejrůznější aspekty smluvního vztahu s daným klientem.

K předávání hodnoty TelcoScore uživatelům této služby (bankám či úvěrovým institucím) dochází na základě souhlasu subjektu údajů – klienta. Souhlas je získáván v rámci jednání klienta s uživatelem služby TelcoScore, přičemž telekomunikační operátoři stanovili postup při získávání souhlasu i obsah informace o zpracování osobních údajů. Ta má být klientům před udělením souhlasu předána.

Kontrola dospěla k závěru, že při zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služby TelcoScore (ve smyslu obecného nastavení parametrů tohoto zpracování, vzájemných vztahů zúčastněných subjektů a zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů) nedošlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Vzhledem k pozici kontrolované osoby nebyly předmětem kontroly náležitosti souhlasu uděleného pro předání hodnoty TelcoScore, tj. postup jednotlivých uživatelů této služby. Ve vztahu k podnětu Úřad nicméně zjistil, že společnost T Mobile Czech Republic a.s. informovala stěžovatele chybně. Neposkytla mu totiž ani základní informace o službě TelcoScore, tedy zejména informace o své roli při poskytování této služby a mechanismu výpočtu hodnoty TelcoScore, případně i jeho hodnotu (v případě, že již byla vypočtena a předána uživateli služby).

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.