Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Ministerstvo financí

Zpracování osobních údajů v souvislosti s pořádáním účtenkové loterie

Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti s pořádáním účtenkové loterie dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. V rámci kontroly byl prověřen i podnět, jehož obsah s předmětem kontroly souvisel.

Kontrolovaná osoba je při zpracování osobních údajů v souvislosti s účtenkovou loterií v postavení správce osobních údajů, komplexním zajištěním loterie nicméně pověřila zpracovatele (společnost Diebold Nixdorf s.r.o., u které Úřad provedl kontrolu paralelně). Úřad zjistil, že pravidla účtenkové loterie umožňují dva typy registrace hráče, a to registraci základní a registraci úplnou (vytvoření hráčského účtu). Od zvoleného typu registrace se odvíjí i rozsah osobních údajů, které kontrolovaná osoba shromažďuje.

Kontrolovaná osoba uzavřela se zpracovatelem smlouvu, která splňuje požadavky § 6 zákona č. 101/2000 Sb. (smlouva o zpracování). Kontrolovaná osoba splnila i požadavky § 5 odst. 2 (právní titul zpracování), § 13 (zabezpečení osobních údajů) a § 16 (oznámení zamýšleného zpracování Úřadu).

Úřad se zaměřil také na posouzení rozsahu shromažďovaných osobních údajů, a to zejména údajů, které zadává hráč při registraci účtenky a které slouží k jejímu ověření v systému elektronické evidence tržeb. Úřad zjistil, že do 1. března 2018 bylo jedním z povinně zadávaných údajů z účtenky také daňové identifikační číslo poplatníka, který předmětnou účtenku vydal. Kontrolovaná osoba měla nicméně již při definování parametrů účtenkové loterie (tj. stanovení požadovaného rozsahu údajů) vzít v úvahu specifický charakter daňového identifikačního čísla fyzických osob, které je zároveň jejich rodným číslem, a stanovit parametry účtenkové loterie tak, aby byl její provoz možný bez zpracování tohoto údaje.

V návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017, Pl. ÚS 26/16, kontrolovaná osoba parametry účtenkové loterie upravila tak, že zpracování daňového identifikačního čísla již není nezbytné. Z toho je zřejmé, že nastavení loterie tímto způsobem bylo možné již od počátku. Úřad tedy dospěl k závěru, že kontrolovaná osoba porušila povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu).

Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila a s ohledem na všechny další výše uvedené okolnosti (zejména posuzování věci Ústavním soudem), Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.