Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Město Moravský Beroun

Nakládání s osobními údaji v souvislosti s jednáním orgánů města

Na základě podnětu provedl Úřad kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. Úřad se zaměřil na kontrolu plnění těchto povinností při nakládání s osobními údaji, které jsou součástí materiálů předkládaných k projednání radě a zastupitelstvu města Moravský Beroun, a to zejména v souvislosti s rolí kontrolované osoby jako zřizovatele školských zařízení.

Úřad zjistil, že kontrolované osobě svědčí pro zpracování osobních údajů řádný právní titul a že kontrolovaná osoba přijala dostatečná technicko-organizační opatření pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. V této souvislosti Úřad došel k závěru, že postup kontrolované osoby je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Současně ovšem Úřad zjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti s plněním povinnosti stanovené v § 12 tohoto zákona (přístup subjektu údajů k informacím). Odpověď kontrolované osoby na žádost dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb. nenaplnila požadavky tohoto ustanovení. V odst. 2 tohoto ustanovení je uvedeno, jaký (minimální) rozsah informací musí sdělení obsahovat, tedy definuje určitou kvalitu informace, která má být subjektu údajů poskytnuta. Kontrolovaná osoba chybně vyhodnotila své právní postavení, neboť sama sebe nepovažovala za správce předmětných osobních údajů, v důsledku čehož neposkytla požadované informace o zpracování osobních údajů.

V této souvislosti je nutno uvést, že právní nejistota co do postavení správce osobních údajů nemůže bez dalšího vést k odmítnutí poskytnutí informace. V situaci, kdy kontrolovaná osoba prokazatelně předmětnými osobními údaji disponovala, bylo její povinností si své právní postavení vyjasnit. Současně je nutno zohlednit, že kontrolovaná osoba je orgánem veřejné správy, u něhož lze oprávněně předpokládat znalost právních předpisů.

Předsedkyně Úřadu zamítla námitky, které proti kontrolním zjištěním kontrolovaná osoba podala. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav neprodleně napravila, Úřad neuložil opatření k nápravě a od uložení pokuty upustil.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.