Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Statutární město Hradec Králové

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti se zpracováním záznamů pořízených kamerami strážníky městské policie

Předmětem kontroly zahájené na základě kontrolního plánu pro rok 2017 bylo zpracování osobních údajů v souvislosti s monitorováním a následným zpracováním záznamů pořízených během výkonu služby strážníky městské policie (jejímž zřizovatelem je kontrolovaná osoba).

Bylo zjištěno, že strážníci pořizují na základě § 24b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, o průběhu některých svých zákroků videozáznamy, které následně ukládají – zálohují na datová úložiště městské policie. Některé z těchto záznamů městská policie následně předává orgánům činným v trestním řízení k dalšímu využití, případně dalším příslušným orgánům ke správnímu řízení. Ve vybraných případech zpřístupňuje videozáznamy zásahů pořízených strážníky také občanům prostřednictvím medií. Videozáznamy určené médiím městská policie před předáním upravuje (anonymizuje) tak, aby osoby na nich zachycené nebyly rozpoznatelné.

V rámci kontroly byly posuzovány dva záznamy pořízené během úkonů strážníků a zveřejněné prostřednictvím internetu, u nichž bylo nutno v důsledku nedostatečné anonymizace, resp. poskytnutí dodatečných informací o okolnostech daného zákroku, dospět k závěru, že v podobě, v jaké byly zveřejněny, obsahovaly osobní údaje. V případě těchto dvou videozáznamů tak kontrolovaná osoba nedodržela postupy přijaté pro anonymizaci videozáznamů, tedy postupovala v rozporu s požadavky § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů), čímž došlo k zásahu do práv osob zachycených na těchto záznamech. Úřad dále zjistil, že kontrolovaná osoba zveřejňuje, resp. zpřístupňuje záznamy určené médiím neadresně (tj. neurčitému okruhu adresátů). Po předání či zpřístupnění záznamů tak ztrácí možnost zpětně ověřit, zda zveřejněný záznam nebyl dále neautorizovaně upraven či doplněn o informace z jiných zdrojů. Tento postup byl vyhodnocen jako porušení § 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

Námitky podané proti kontrolním zjištěním byly předsedkyní Úřadu zamítnuty. Protože kontrolovaná osoba zjištěný stav napravila, nebylo přistoupeno k uložení opatření k nápravě. V návaznosti na uvedená zjištění byla městu uložena sankce ve výši 30.000 Kč.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.