Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému umístěného na pracovišti

Na základě doručeného podnětu byla provedena kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému umístěného na pracovišti.

Předmětem činnosti kontrolované osoby je výroba skla a sklářských výrobků. Bylo zjištěno, že kamerovým systémem jsou vybaveny i prostory, kde jsou umístěny výrobní linky. Důvodem instalace kamerového systému byla kontrola výrobního procesu, bezpečnost zaměstnanců a prevence úrazů (vedoucí pracovník může dle kontrolované osoby zajistit pomoc zraněnému zaměstnanci a následnou analýzou záznamu zjistit, jak přesně k úrazu došlo). Ve vztahu ke kamerám zaměřeným na výrobní linky došli kontrolující k závěru, že dochází k soustavnému monitorování pracoviště zaměstnanců v rozporu s požadavky § 316 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, neboť je monitorován celý prostor, v němž jsou výrobní linky umístěny, a ani případné střídání zaměstnanců na jednotlivých pozicích nevede k tomu, že by nebyli významnou část pracovní doby monitorováni.

Sledovaného účelu by v daném případě bylo dosaženo i tím, že by předmětné kamery snímaly pouze striktně omezený prostor, kde je zvýšené nebezpečí úrazu zaměstnanců.

S ohledem na uvedený závěr nelze pro záznamy pořizované prostřednictvím kamer umístěných na pracovišti aplikovat žádný z právních titulů dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. V případě zbývajících provozovaných kamer (instalovaných ve venkovních prostorách výrobního areálu) naopak kontrolující dospěli k závěru, že je přípustná aplikace právního titulu dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. (ochrana práv a právem chráněných zájmů). Kontrolovaná osoba tedy porušila povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 uvedeného zákona. Tento protiprávní stav byl nicméně kontrolovanou osobou napraven, a proto jí Úřad neuložil opatření k nápravě a na základě § 40a zákona č. 101/2000 Sb. upustil od uložení sankce.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.