Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost FTE automotive Czechia s.r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců

Předmětem kontroly provedené na základě obdrženého podnětu bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů zaměstnanců kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba měla zpřístupnit osobní údaje zhruba 600 zaměstnanců (v rozsahu jméno, příjmení, osobní číslo a výše základní mzdy), a to na společném disku (úložišti) přístupném všem pracovníkům kontrolované osoby, dále mělo při skenování dokumentů u kontrolované osoby docházet k jejich ukládání na server přístupný všem zaměstnancům. Předmětem doručeného podnětu byl také kamerový systém provozovaný na pracovišti kontrolované osoby.

Kontrolou bylo zjištěno, že k uvedenému zpřístupnění osobních údajů zaměstnanců neoprávněným osobám došlo, a to v důsledku pochybení zaměstnankyně kontrolované osoby, která postupovala v rozporu s interními předpisy. Toto zjištění bylo vyhodnoceno jako porušení povinnosti stanovené v § 14 zákona č. 101/2000 Sb. (zpracování za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném), za které odpovídá zaměstnankyně kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba popsaný nezákonný stav zjistila a napravila ještě před zahájením této kontroly, přičemž přijatá technicko-organizační opatření byla vyhodnocena jako dostatečná. Pochybení zaměstnankyně kontrolované osoby bylo následně projednáno a byly z něj vyvozeny důsledky.

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, který kontrolovaná osoba provozuje ve svém výrobním areálu, bylo kontrolou zjištěno, že rozsah a zaměření tohoto kamerového systému, resp. jednotlivých kamer, s přihlédnutím ke zjištěným účelům provozu kamerového systému, umožňuje aplikaci právního titulu dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. (ochrana práv a právem chráněných zájmů). Kontrolovaná osoba splnila i další povinnosti spojené s předmětným zpracováním osobních údajů. Co se týče skenovaných dokumentů, kontrolou nebylo zjištěno ani prokázáno, že by u kontrolované osoby docházelo k uchovávání kopií dokumentů ve skeneru anebo že by byly tyto dokumenty uloženy v adresáři přístupném všem zaměstnancům. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.