Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost FORDESK s.r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů spočívajícího v jejich zveřejňování na internetu

Předmětem kontroly zahájené na základě podnětu bylo zpracování osobních údajů v souvislosti se službou, kterou kontrolovaná osoba poskytuje prostřednictvím webových stránek, a která spočívá ve zpřístupňování přehledných a kompletních informací o právnických a fyzických osobách – podnikatelích. Při poskytování této služby shromažďuje kontrolovaná osoba volně dostupné informace z veřejných rejstříků o podnikatelích a dále je zveřejňuje.

Postup kontrolované osoby je tak obecně v souladu s § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. (oprávněně zveřejněné osobní údaje). V případě informací přebíraných z živnostenského rejstříku je však nutno zohlednit, že dle § 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), dochází po uplynutí čtyř let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele k převedení informací o podnikateli z veřejné části tohoto rejstříku do části neveřejné. Po tomto převedení se dané osobní údaje již z povahy věci nedají považovat za údaje oprávněně zveřejněné a aplikace § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. již není možná. Ve vztahu k údajům, které kontrolovaná osoba nadále zpracovává poté, co byly odstraněny z veřejné části živnostenského rejstříku, proto již žádným právním titulem nedisponuje, čímž porušuje povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolující dále prověřovali, zda kontrolovaná osoba přijala opatření navazující na omezení veřejnosti údajů vyplývající z § 60 odst. 3 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb. a došli k závěru, že opatření přijatá kontrolovanou osobou nevedou k zajištění žádoucího stavu, tj. skutečné aktualizaci zpracovávaných osobních údajů a výmazu těch, které již nejsou veřejně dostupné. Kontrolovaná osoba tím porušila povinnost stanovenou v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů), dále porušila povinnost vyplývající z § 21 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť nevymazala osobní údaje stěžovatelky na základě její žádosti, ačkoli v době žádosti nebyly osobní údaje stěžovatelky již veřejně dostupné.

V návaznosti na výše uvedená kontrolní zjištění byla kontrolované osobě uložena opatření k nápravě a sankce ve výši 30.000 Kč.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.