Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost ABEWY EXE GROUP, s.r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů při vymáhání dluhu

Kontrola byla provedena na základě podnětu, jehož předmětem bylo podezření z neoprávněného nakládání s osobními údaji stěžovatelky, které mělo spočívat v tom, že zástupce kontrolované osoby zpřístupnil osobní údaje stěžovatelky třetím osobám (v zaměstnání stěžovatelky).

Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba za účelem vymáhání pohledávek uzavírá mandátní smlouvy s externími spolupracovníky (tzv. terénními pracovníky), ve kterých je mandatář zavázán činit úkony směřující k vymožení pohledávek na účet kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba předává externím spolupracovníkům osobní údaje dlužníků, obvykle formou strukturované tabulky, elektronickou poštou. Samotné dokumenty či listiny, na jejichž základě je pohledávka vymáhána, nepředává. Kontrolující vyhodnotili stav věci tak, že kontrolovaná osoba při vymáhání pohledávek provádí zpracování osobních údajů, na které lze aplikovat právní tituly uvedené v § 5 odst. 2 písm. b) (plnění smlouvy) a e) (ochrana práv a právem chráněných zájmů) zákona č. 101/2000 Sb., přičemž je v postavení správce osobních údajů a externí spolupracovníci jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů.

V daném případě bylo kontrolou zjištěno, že kontrolovaná osoba poskytla externímu spolupracovníkovi na jeho žádost i smlouvu o půjčce se stěžovatelkou, aniž by ho ale oprávnila seznámit s touto dokumentací jiné osoby, vyjma stěžovatelky. V daném případě tak nebylo zjištěno a prokázáno, že by konkrétní kroky, které byly předmětem podání stěžovatelky, činil externí spolupracovník na základě pokynů či zadání ze strany kontrolované osoby. Porušení zákona č. 101/2000 Sb., za které by odpovídala kontrolovaná osoba, tedy nebylo zjištěno. Jako porušení citovaného zákona bylo naopak vyhodnoceno jednání externího spolupracovníka, kterému byl uložen správní trest – napomenutí.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.