Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů při jejich předávání SOLUSu a v souvislosti s monitoringem pracoviště

Úřad provedl kontrolu u společnosti provozující velkoobchod se širokým sortimentem zboží, které prodává svým registrovaným zákazníkům a která je členem sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, a sdílí tak s ostatními členy sdružení některé osobní údaje svých zákazníků. Kontrola byla provedena jednak na základě plánu kontrol pro rok 2017, jednak na základě stížnosti, kterou Úřad obdržel. Stěžovatelka poukazovala na to, že nebyla prokazatelně informována o tom, zda a jak bude ze strany zaměstnavatele prováděna kontrola jejích pracovních i mimopracovních aktivit prostřednictvím výpočetní techniky zaměstnavatele, a to po dobu jejího pracovního poměru u kontrolovaného.

Kontrolou byly prověřovány zejména povinnosti vyplývající ze znění § 5 odst. 1 písm. d), § 5 odst. 2, § 6 a § 11 zákona č. 101/2000 Sb. Z kontrolních zjištění vyplynulo, že kontrolovaná společnost zpracovává údaje svých registrovaných zákazníků (podnikatelů) pro účely plnění smluvního vztahu, který s nimi má uzavřen, a to v rozsahu základních identifikačních údajů registrovaného zákazníka. Dále je z kontrolních zjištění patrné, že kontrolovaný je členem sdružení SOLUS a má zájem na zpřístupnění údajů o subjektech, fyzických osobách podnikatelích a právnických osobách, se kterými má smluvní vztah v rámci své činnosti, a kteří neplní povinnosti vyplývající z takového smluvního vztahu. Kontrolovaný používá pro své registrované zákazníky formulář vzorového souhlasu sdružení SOLUS, rodné číslo není vyžadováno a je-li zákazníkem uvedeno, je okamžitě začerněno. Zpracování, zejména předávání, osobních údajů mezi kontrolovanou osobou a sdružením SOLUS je zajištěno smluvně dodavatelem. Uzavřená smlouva naplňuje požadavky dané § 6.

K prověřované stížnosti je z kontrolních zjištění zřejmé, že kontrolovaná osoba v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kontrolovala dodržování povinností stěžovatelky stanovené v § 316 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. Obsah stížnosti je také předmětem soudního sporu mezi stěžovatelkou a kontrolovaným.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.