Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

ALPHA FLIGHT a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců prostřednictvím kamerového systému

Předmětem kontroly, zahájené na základě podnětu zaslaného Úřadu, bylo zpracování osobních údajů zaměstnanců kontrolované osoby, případně i třetích osob, prostřednictvím kamerového systému se záznamem umístěného na pracovišti v sídle kontrolované osoby. Dále bylo předmětem kontroly posouzení, zda u kontrolované osoby dochází ke sledování osobních počítačů (dále jen „PC“) zaměstnanců anebo k zásahům do těchto PC, které by byly v rozporu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba provozuje ve svém sídle kamerový systém se záznamem, skládající se z cca 90 kamer, zaměřených na přístupové body, chodby a na kontrolu výroby. Kontrolující posoudili, zda v daném případě nedochází k monitorování pracovišť zaměstnanců v rozporu s požadavky § 316 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a dospěli k závěru, že (po úpravě provedené ještě v průběhu kontroly) lze na posuzovaný kamerový systém aplikovat právní titul obsažený v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolovaná osoba tedy zpracovává osobní údaje za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů a zároveň toto zpracování není v rozporu s právem subjektů údajů na ochranu soukromého a osobního života. Kontrolou nebylo zjištěno, že by docházelo k volné distribuci záznamů z kamer mezi zaměstnance kontrolované osoby (jak bylo uvedeno v podnětu doručeném Úřadu), ani že by docházelo ke sledování PC zaměstnanců anebo k manipulaci s obsahem těchto PC.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.