Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Fyzická osoba podnikající

Kontrola subjektu poskytujícího službu informační společnosti – e-shop

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce výpočetní techniky. Tyto povinnosti vyplývají z § 7 zákona č. 480/2004 Sb. a týkají se šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Kontrolující v rámci kontrolních zjištění konstatoval, že část obchodních sdělení byla odesílána panem FO, a to na základě uzavřené smlouvy. Přestože podle bodu 1 doložené smlouvy měl pan FO povinnost při rozesílce obchodních sdělení disponovat souhlasy uživatelů dotčených e-mailových adres, tuto povinnost porušil, jelikož tyto souhlasy nezajistil. Kontrolovaná osoba, jakožto zadavatel zasílání předmětných obchodních sdělení, si měla dostatečně prověřit, jakými souhlasy pan FO disponuje. Nelze spoléhat pouze na ujištění třetí strany, že patřičnými souhlasy disponuje. Z povahy souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, jak je výše uvedeno, je patrné, že osoba udělující souhlas musí vědět, k čemu souhlas dává (pro jaký účel, k jakému zasílání obchodních sdělení), jakému subjektu nebo ve prospěch jakého subjektu jí budou obchodní sdělení zasílána, tento souhlas musí být také prokazatelný. Kontrolovaná osoba však uvedené souhlasy neprokázala.

Kontrolující konstatoval, že toto porušení smlouvy má toliko soukromoprávní důsledky a z hlediska veřejného práva za toto porušení odpovídá kontrolovaná osoba, jakožto zadavatel této rozesílky obchodních sdělení. Z této právní kvalifikace lze tedy učinit závěr, že pan FO jednal jménem kontrolované osoby a na její účet, a proto se jeho jednání přičítá kontrolované osobě.

Kontrolující dále konstatoval, že v případě zbývající části obchodních sdělení je odesílatelem kontrolovaná osoba, a tudíž je i v tomto případě odpovědná za dodržování podmínek pro zasílání obchodních sdělení uvedené v § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Dle vyjádření kontrolované osoby byla v těchto případech obchodní sdělení zasílána na e-mailové adresy získané v rámci zakoupené databáze. K tomuto kontrolující sděluje, že zakoupené databáze nemohou splnit požadavky zákona č. 480/2004 Sb., zejména pokud jde o podmínku informovaného souhlasu s využitím uvedených kontaktů za účelem zasílání obchodních nabídek.

Kontrolovaná osoba se tak tímto dopustila porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., za což jí byla ve správním řízení uložena sankce ve výši 25 tis. Kč.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.