Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová

Kontrola zpracování osobních údajů v zařízení pro zajištění cizinců

Předmětem kontroly bylo zpracování osobních a citlivých údajů cizinců, kteří jsou umístěni v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC), a to v rámci Provozního informačního systému (Provozní IS), který provozován pro potřeby těchto zařízení. ZZC provozuje na základě § 130 zákona č. 326/1999 Sb. Ministerstvo vnitra ČR (MV), a to prostřednictvím Správy uprchlických zařízení MV (Správa UZ), kterou pro tento účel zřizuje jako svoji organizační složku. Pro zajištění vnitřního provozu ZZC a pro zajištění práv a právem chráněných zájmů cizinců umístěných v ZZC vede Správa UZ, v souladu s § 150 zákona č. 326/1999 Sb., Provozní IS, který je informačním systémem ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. V Provozním IS, který je společný pro všechna ZZC provozovaná Správou UZ, jsou zpracovávány osobní, případně i citlivé údaje cizinců umístěných v ZZC, které jsou potřebné pro plnění všech povinností a oprávnění uložených ZZC a Správě UZ zákonem č. 326/1999 Sb. a pro zajištění vnitřního provozu, organizace a financování ZZC. Jednotlivá ZZC jsou ve vztahu k Provoznímu IS v pozici zpracovatele osobních údajů. Srovnáním vymezeného účelu zpracování osobních údajů v Provozním IS a kontrolou zjištěného rozsahu těchto osobních údajů bylo zjištěno, že ZZC zpracovává osobní údaje na základě právního titulu uvedeného v § 5 odst. 2 písm. a), (zvláštní zákon jako právní titul) zákona č. 101/2000 Sb. Ve vztahu k citlivým údajům (údaje zachycené na fotografiích, údaje vyplývající z informací o stravovacích preferencích a údaje o zdravotním stavu cizince) pak ZZC svědčí právní titul dle § 9 písm. h), (právní titul pro zpracování citlivých údajů) zákona č. 101/2000 Sb., a to s ohledem na účel zpracování těchto údajů, tj. zajištění provozu ZZC, v němž jsou cizinci z povahy věci umístěni proti své vůli a zároveň je třeba je navzájem důsledně odlišit, aby bylo možno uplatnit veškerá oprávnění kontrolovaného, resp. správce ZZC vůči těmto osobám, a garantovat všechna práva, která těmto osobám svědčí.

Kontrolou nebylo shledáno žádné pochybení při zpracování osobních a citlivých údajů cizinců v Provozním IS.


Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.