Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

SVJ pro dům č. 1832 U Cihelny 1832 Lysá nad Labem

Kontrola subjektu provozujícího kamerový systém v bytovém domě

Předmětem kontroly bylo zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem v bytovém domě, jehož správcem bylo společenství vlastníků jednotek tohoto domu (SVJ). Součástí předmětného kamerového systému byly kamery, které monitorovaly společné prostory a majetek SVJ – u těchto kamer byl shledán právní titul pro zpracování osobních údajů v ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) (ochrana zájmů správce) zákona č. 101/2000 Sb. Další z kamer monitorovala prostory ve 2. NP, a to včetně chodby před byty a dveří do bytů, v tomto případě byl doložen souhlas dotčených vlastníků a uživatelů těchto bytových jednotek, a ke zpracování osobních údajů zde tak docházelo v souladu s § 5 odst. 2 (právní titul) zákona č. 101/2000 Sb. Dále byla součástí kamerového systému kamera umístěná v 1. NP, která monitorovala společný prostor SVJ (stojan na kola a hasicí přístroj), ale také prostor před vchodem do bytů v 1. NP. Po poškození této kamery a její demontáži byla pro monitorování uvedených prostor využita kamera umístěná v 2. NP, která byla opatřena rastrem zakrývajícím dveře bytu. Ze záběrů pořízených touto kamerou bylo nicméně i přes umístění rastru možné jednoznačně rozpoznat osoby, které přichází ke dveřím tohoto bytu, resp. vstupují do něj. Umístění rastru – vedené zjevně snahou SVJ o ochranu práv osob vstupujících do předmětného bytu – tak zamýšlený efekt nemělo. Monitorování prostoru bezprostředně před bytovými dveřmi bylo vyhodnoceno jako zásah do soukromého a osobního života subjektů údajů, který již dosahuje takové míry, že jediným možným právním titulem je souhlas dotčených osob se zpracováním osobních údajů podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Takový souhlas však SVJ od majitelů a uživatelů bytů v 1. NP neobdrželo.

Kontrola byla proto uzavřena se závěrem, že společenství pořizováním záznamů prostoru před vchody do bytů v 1. NP porušilo povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Dále bylo vyhodnoceno, že doba nastavená pro uchování záznamů (v délce 30 dní), přesahovala zákonné požadavky vyjádřené v § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. V ostatních aspektech naopak Úřad posuzované zpracování osobních údajů vyhodnotil tak, že požadavky citovaného zákona byly naplněny. V době kontroly byl ovšem kamerový systém již odstaven z provozu, tj. nebyly pořizovány ani uchovávány žádné záznamy a záznamy pořízené za dobu provozování kamerového sytému byly smazány (s výjimkou záznamů předložených příslušnému městskému úřadu nebo Policii ČR). K porušování zákona č. 101/2000 Sb. tedy v době kontroly již nedocházelo.

S ohledem na tuto skutečnost nebylo vedeno ani řízení o uložení opatření k nápravě ani o uložení sankce.


Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.