Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Společenství vlastníků – F. Hajdy 1233/16 Ostrava

Kontrola subjektu provozujícího kamerový systém v bytovém domě

Úřad prověřoval obsah stížnosti, která upozorňovala na provoz kamerového systému v bytovém domě, jehož rozsah, způsob instalace i provoz podle názoru stěžovatelů neodpovídaly podmínkám zákona č. 101/2000 Sb. Předmětný kamerový systém měl být instalován bez souhlasu obyvatel příslušného domu, měl sestávat z kamer umístěných nad vchody do domu, ve vstupních chodbách (před výtahem) a v kabinách výtahů. Obyvatelé domu nebyli informováni ani o dalších parametrech zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému (délka uchování záznamu, účel využití, osoby oprávněné se záznamem nakládat).

Kontrolou bylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb., konkrétně povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném ke stanovenému účelu zpracování (dle § 5 odst. 1 písm.  d) zákona č. 101/2000 Sb.), když kontrolovaný kromě bezprostředního okolí vchodu do domu monitoroval i přilehlé prostranství (chodník, parkoviště, část místní komunikace). Kontrolovaný dále porušil povinnost uchovávat zpracovávané osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu (viz § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.), když záznamy z kamer uchovával po dobu 9 dní, ačkoli poškození majetku kontrolovaného v monitorovaných prostorech bylo dle kontrolního zjištění možné odhalit de facto bezprostředně. S ohledem na rozsah kamerového systému bylo dále konstatováno i porušení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť kontrolovaný nedisponoval souhlasem dotčených osob ke zpracování osobních údajů, ani jiným právním titulem. Kontrolovaný také nesplnil svou informační a poučovací povinnost vůči subjektům údajů dle § 11 a 12 zákona č. 101/2000 Sb., kontrolovaný řádně dotčené osoby neinformoval ani před instalací, ani po zprovoznění předmětného kamerového systému a následně jim ani neposkytl požadované vysvětlení. Vzhledem k tomu, že dle kontrolního zjištění nebyl přístup k záznamům z kamer opatřen žádným heslem a manipulaci se záznamy nebylo možné zpětně ověřit, a zároveň nebyla dokumentována přijatá opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných dat, bylo konstatováno také porušení § 13 odst. 2 a odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. V návaznosti na provedenou kontrolu byla kontrolovanému uložena ve správním řízení pokuta za porušení výše uvedených ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.