Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Uzavírání pracovních smluv

Inspektor Úřadu provedl kontrolu potravinářské společnosti, zaměřenou na shromažďování a zpracovávání osobních údajů v rámci jednání o uzavření pracovního poměru. Společnost při výběrovém řízení na pozice řezník nebo prodavačka požadovala poskytnutí takových osobních údajů, jako jsou např. informace o pracovní neschopnosti v posledním roce, rodinný stav nebo počet dětí, zda je adept kuřák či nikoli, aniž by subjektu údajů poskytl informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s výběrem a přijímáním nových zaměstnanců podle ustanovení § 11 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Především je pak ale takovéto vyžadování osobních údajů v závažném konfliktu se zákoníkem práce. Lze totiž poukázat na § 4 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., podle kterého „při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů…,“ atd.

Dle § 12 stejného zákona, a to odst. 1 „Účastníkům právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona je zakázáno činit nabídky zaměstnání, dále informace, které odporují dobrým mravům, a také osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje. Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání. Ustanovení § 4 odst. 3 platí i zde.“

Konečně je pak třeba poukázat na § 30 odst. 2 zákoníku práce, dle kterého „Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.“

Při provedené kontrole tak informace o poslední pracovní neschopnosti uchazeče (zájemce o zaměstnání) ani výše uvedené další požadované údaje nebyly vyhodnoceny jako nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Inspektorem bylo tedy zjištěno porušení povinnosti porušení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., navíc s přihlédnutím k dikci § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. je jasné, že kontrolovaná společnost souhlas se zpracováním předmětných údajů neprokázala.