Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Ukončené kontroly
  5. Kontroly za rok 2011
  6. Pořizování a zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva

Pořizování a zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva

Předmětem kontroly bylo plnění povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím videozáznamu z průběhu jednání zastupitelstva, zpřístupněného prostřednictvím webových stránek města.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolované město porušilo, v souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím videozáznamu z průběhu jednání zastupitelstva, ustanovení § 5 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolující inspektor se rovněž zabýval otázkou dopadů zjištěného protiprávního jednání kontrolovaného do soukromí dotčených fyzických osob, které se účastnily jednání zastupitelstva, které bylo natáčeno videotechnikou, a následně byl záznam zpřístupněn na webu města a dále mírou společenské nebezpečnosti tohoto jednání tím, že jako správce při zpracovávání osobních údajů porušilo § 5 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. a dospěl k následujícímu závěru: S ohledem na skutečnost, že z jednání zastupitelstva byl uskutečněn on-line přenos do internetové sítě a tudíž z tohoto jednání si mohl kdokoliv pořizovat záznam, byla míra společenské nebezpečnosti následného zpřístupnění tohoto záznamu na webových stránkách města, shledána jako sporná. Jinými slovy, kontrolující inspektor dospěl k závěru, aby mohlo být konstatované protiprávní jednání kvalifikováno jako správní delikt, musela by být kromě formálních znaků deliktního jednání naplněna i materiální stránka deliktu. Z toho důvodu nebylo ve věci Úřadem zahájeno správní řízení.

S ohledem na oprávněný zájem občanů o dění v obecních zastupitelstvech a s odkazem na § 97 zákona o obcích, který říká, že „obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým“, konstatoval kontrolující inspektor, že při absenci příslušné právní úpravy, která by jednoznačně řešila provádění audio nebo video záznamu z jednání zastupitelstva pro účely následného informování veřejnosti, a s ohledem na skutečnost, že platná právní úprava zákona o obcích byla koncipována v roce 1991, tedy v době neznalosti možností a vlastností internetu, a s ohledem na změnu společenského vývoje od doby vydání tohoto zákona, lze tento § 97 použít přiměřeně při respektování ochrany osobnosti podle § 12 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.