Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Škola a pedagogicko-psychologická poradna

Na Úřad přišla následující stížnost: Chlapec navštěvoval mateřskou školu. Jeho matka uvažovala o konzultaci v pedagogicko-psychologické poradně (dále jen „poradna“) a požádala učitelku z mateřské školy, aby jí vyplnila dotazník. Formulář dotazníku si vytiskla z internetu. Vzhledem k tomu, že učitelky z mateřské školy měly s maminkou v minulosti nesrovnalosti a obávaly se, že by mohl vyplněný dotazník být použit proti nim, neviděla vedoucí učitelka mateřské školy důvod, proč by vyplňovala z jejího hlediska podivný dotazník, protože byla zvyklá tyto dotazníky dostávat z poradny a tam je také odesílat. Teprve po telefonickém dotazu do poradny, kam zatím nebyl chlapec objednán, se dozvěděla, že v současné době jsou vyplněné dotazníky předávány do rukou rodičů. Vložila tedy vyplněný dotazník do obálky, kterou zalepila a přes okraj orazítkovala. Tuto obálku předala mamince, která byla rozhořčena, že jí byl předán vyplněný dotazník v zalepené obálce, neboť má právo vědět, co o jejím chlapci učitelka z mateřské školy píše.

Pan ředitel potvrdil, že vyplněné formuláře pro poradnu, popř. pro orgán péče o dítě nebo sociálního zabezpečení předává buď zákonnému zástupci, eventuelně dochází k jejich odeslání poštou dotčenému orgánu se souhlasem rodiče a na jeho žádost.

Kontrolující případ posoudili následujícím způsobem:

Mateřská škola zpracovává osobní údaje žáků, kteří ji navštěvují, podle školského zákona. Tyto údaje slouží k vzájemné komunikaci a jako podklad pro financování mateřské školy.

Kromě těchto spíše identifikujících údajů, které jsou zpracovávány v matrice školy, pracují učitelky mateřské školy se spoustou informací často dosti intimního charakteru, které se dozvídají při práci s dětmi. Tyto údaje slouží k jejich pedagogické práci a neměly by je sdělovat až na výjimky nikomu. Touto výjimkou je např. pomoc poradnám při jejich práci u posuzování dítěte, které se stalo z rozhodnutí rodiče klientem poradny.

Podle § 32 odst. 1 zákona o rodině mají rozhodující úlohu ve výchově rodiče. Tudíž veškeré výchovné aktivity lze provádět pouze s vědomým souhlasem rodičů. Pokud je tedy předávána odpověď s citlivými údaji o dítěti na žádost poradny, pak tento dotazník nemůže být zasílán bez vědomí rodičů. Jedná se ovšem o žádost poradny, aby jim paní učitelka mateřské školy sdělila své zkušenosti s dítětem a tím jim pomohla v rozhodování. Paní učitelka není povinna tento dotazník vyplňovat, pouze je žádána, aby pomohla. Tudíž správcem osobních a citlivých údajů, které vyplněný dotazník obsahuje, je poradna a také na ni se mohou zákonní zástupci obracet se žádostí podle § 12 zákona o ochraně osobních údajů o informaci o zpracování osobních údajů dítěte.

Paní učitelka mateřské školy není správcem osobních a citlivých údajů, které jsou obsaženy ve vyplněném dotazníku poradny, a tudíž není povinna je zpřístupnit zákonným zástupcům.