Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Dopravní předplatní čipové karty

V roce 2009 byla provedena kontrola využívání čipových karet, vybavených technologií RFID u autobusového dopravce, který provozuje jak městskou hromadnou dopravu, tak i dopravu v rámci celého kraje. Tato společnost současně v rámci krajské integrované dopravy umožňuje ostatním dopravcům využívat jejich technologii.

Společnost poskytuje cestujícím možnost získat předplatní nebo časový kupón pouze ve formě čipové karty. Tyto karty jsou vybaveny čipem s technologií RFID, bezkontaktně přenášející data. V rámci celého systému nabídky předplatních kupónů jsou společností vydávány osobní nepřenositelné karty pro dospělé, studenty, žáky a seniory. Společnost rovněž nabízí anonymní, tzv. rodinnou, přenositelnou kartu. Kromě rodinné karty jsou ostatní karty využívány jako běžná předplatní průkazka. Na kartě je otištěna fotografie držitele, jeho jméno a příjmení. Každá karta je označena jedinečným číslem a jednotlivé typy jsou od sebe vzájemně barevně a graficky odlišeny. Při podání žádosti o vydání karty vyžadovala společnost od žadatele kromě jména a příjmení ještě datum narození a adresu bydliště. Od cestujících, kteří mají dle přepravních podmínek nárok na některou ze slev, i příslušné potvrzení, např. o studiu. Rodinná karta označena není a je využívána de facto jako peněženka.

Držitel karty byl oprávněn využívat předplacené dopravní služby. V rámci jízd byly dopravní prostředky (přepravce a smluvních přepravců podílejících se na dopravní obslužnosti města a kraje) vybaveny čtečkami čipů RFID. Podle typu jízdného byly buď finanční prostředky odečítány z celkového finančního limitu, nebo byla zkontrolována platnost předplatního časového kupónu. v těchto čtecích zařízeních se zaznamenávaly informace vztahující se ke konkrétní kartě. Jednalo se o číslo karty, datum a čas nástupu, místo nástupu a místo výstupu. Dále byly u předplacených kupónů zaznamenávány informace o odečtení finančního limitu. Společnost tyto informace dále doplnila o informace z automatů určených pro dobíjení kupónů. Databáze obsahující identifikační údaje držitelů karet byla vedena samostatně, odděleně od databází o přepravních a dopravních transakcích. Veškeré transakce, spojené s využíváním čipových karet, byly prováděny na základě jedinečného čísla karty. Rovněž vzájemné vyúčtování nákladů spojených s poskytováním dopravních služeb, které zabezpečovali další přepravci, bylo prováděno prostřednictvím clearingového centra výhradně na základě jedinečného čísla karty. Všechny tyto informace o konkrétním držiteli karty a informace o transakcích uchovávala společnost po dobu pěti let. Kontrola v tomto případě konstatovala, že společnost, jako držitel databáze, ve které jsou uloženy identifikační osobní údaje držitelů čipových karet, současně disponuje informacemi o finančních transakcích, informacích o konkrétním místě a čase nástupu a výstupu z dopravního prostředku konkrétního cestujícího. Společnost pro své potřeby využívala pouze informace o využívání integrované dopravy ke svým obchodním a marketingovým účelům. Ke své činnosti informace o využití přepravy konkrétní osobou nevyužívala. V několika případech však tyto informace, týkající se konkrétní fyzické osoby, předala na základě své povinnosti příslušnému státnímu orgánu.

Kontrolou bylo prokázáno, že až na výjimku, týkající se žáků, tedy dětí, které nemají žádný osobní průkaz, není k vlastní činnosti nezbytné zpracovávat identifikační osobní údaje. Na každé nepřenosné kartě je otištěna fotografie držitele, jeho jméno, příjmení a datum narození. Dle zákonných oprávnění smí osoba pověřená přepravcem kontrolovat kromě jízdního dokladu i totožnost cestujícího dle jeho osobního průkazu (dle podmínek příslušných předpisů o osobní přepravě). Na základě tohoto závěru uložil kontrolující inspektor tomuto přepravci nápravné opatření likvidovat databázi držitelů čipových karet.

Společnost je oprávněna zpracovávat identifikační osobní údaje držitelů karet pouze v případě, že držitel karty žádá o vydání duplikátu z důvodu ztráty či odcizení čipové karty, a dá za tímto účelem svůj výslovný souhlas. Obdobně je tomu v případě dětí, které nemají svůj osobní průkaz, a tudíž se nepřenositelnost jejich čipové karty nedá jiným způsobem zkontrolovat.

Kontrolovaná společnost závěry kontrolního šetření akceptovala.