Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Casting

Účel zpracování osobních údajů fyzických osob přihlášených v rámci castingu na příslušnou reality show stanoví subjekt, který casting na konkrétní reality show vyhlásil, a ten je tedy v postavení správce osobních údajů. Tento subjekt však zpracování osobních údajů fyzických osob přihlášených v rámci castingu na konkrétní reality show někdy také neprovádí sám, ale předmětná zpracování provádí další subjekty, se kterými zmíněný subjekt uzavřel příslušné smlouvy k uskutečnění nejen castingu na příslušnou reality show, ale i k vytvoření, resp. k výrobě, televizního pořadu této reality show, k prezentaci příslušné reality show a také k následné informaci pro zájemce o vývoji a průběhu předmětné reality show na webových stránkách, které jsou v právním vztahu k tomuto správci (zpracovateli). Jelikož tyto další subjekty také určují účel a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídají za tato zpracování, jedná se také o správce. Přihlášení se do castingu bylo v jednom případě reality show možno učinit zavoláním na telefonní záznamník, a později bylo uskutečňováno prostřednictvím formuláře k vyplnění, který zájemce o casting nalezl na webových stránkách příslušného subjektu. Tento formulář obsahoval nejen adresní a identifikační údaje, tedy jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, číslo telefonu, číslo mobilního telefonu, e-mailovou adresu, nýbrž i informace, které bylo považováno za potřebné shromáždit vzhledem k obsahu, charakteru a zaměření příslušného televizního pořadu, tedy reality show. Těmito informacemi byly kupř. zájmy, koníčky, dosažené vzdělání, odborná specializace, povolání, fotografie, různé rodinné informace, ale také přezdívka, váha a výška. Všechny tyto informace jsou podle zákona osobními údaji. U některých z nich se jedná i o citlivé údaje.

Bylo zjištěno, že správce internetových stránek zasílal vyplněné formuláře v elektronické podobě elektronickou cestou subjektu, který na základě příslušné smlouvy kontaktoval fyzické osoby, které se přihlásily v rámci castingu na příslušnou reality show. Ten po přijetí vyplněného formuláře vždy zpětně zatelefonoval fyzické osobě, která tento formulář vyplnila a přihlásila se tím v rámci castingu na příslušnou reality show, aby se přesvědčil o jejím skutečném zájmu. Pokud se takto přesvědčil o tom, že došlý vyplněný formulář je od nerozhodnuté fyzické osoby, pak její vyplněný formulář vymazal z elektronické pošty a tak jej vyřadil z výběru. V případě, že telefonickým kontaktem zjistil zájem fyzické osoby, která se přihlásila v rámci castingu na příslušnou reality show, zkontroloval a ověřil zaslané osobní údaje, zda jsou přesné, a domluvil s touto fyzickou osobou, resp. zájemcem, termín návštěvy. Takto potvrzený formulář s osobními údaji převedl do svého seznamu zájemců uloženého ve wordovském dokumentu a okamžitě přidělil zájemci pořadové číslo. Pak v elektronické poště vymazal došlý vyplněný formulář. Před objížděním zájemců postupoval tak, že si udělal denní plán cest objíždění konkrétních zájemců, jichž mohlo být až pět denně. V praxi to proběhlo tak, že ze svého seznamu zájemců ve wordovském dokumentu vyjmul osobní údaje konkrétních zájemců, které měl naplánováno ten den navštívit a takto upravený denní seznam vytiskl na tiskárně. Po skončení práce na přípravě castingů neobsahoval tento seznam uložený ve wordovském dokumentu žádné osobní údaje. Vytištěné seznamy skartoval. Pořízené fotografie v digitální podobě ve svém fotoaparátu vymazal. Při objíždění zájemců o účast na příslušnou reality show uzavíral jménem subjektu, který casting na konkrétní reality show vyhlásil, smlouvy o účasti na castingu a zájemci o casting sami a dobrovolně vyplňovali dotazník. Uzavřenou smlouvu, vyplněný dotazník a pořízené fotografie předával dramaturgovi příslušné reality show. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že se jedná o zpracování osobních údajů se souhlasem těchto fyzických osob, které jsou subjekty údajů, a tedy jde ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů o zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů. Jelikož se na toto zpracování nevztahuje žádný z liberačních důvodů z oznamovací povinnosti zakotvené v zákoně, je správce povinen plnit oznamovací povinnost vůči Úřadu.

Kontrolou byla zjištěna porušení ustanovení zákona o ochraně osobních údajů:

  • povinnost informovat subjekt údajů při udělení jeho souhlasu o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období, a dále, že souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování;
  • informovat jej o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy, a že správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v ustanovení § 21 zákona.

V důsledku těchto zjištěných porušení zákona o ochraně osobních údajů byla kontrolovanému subjektu uložena v kontrolním protokolu i odpovídající opatření k nápravě a stanoveny lhůty k jejich splnění.