Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Jiné osoby

O osobních údajích rozhoduje subjekt údajů a jen on je oprávněn dávat někomu souhlas s jejich zpracováním. Je sice pravda, že osobním údajem jsou také jména dětí a partnerů, ale subjektem těchto údajů jsou děti a partner. Existují výjimky: souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilých dává jejich zákonný zástupce; pokud žádá manžel slevu na daních pro svou ženu nebo zletilé děti, má povinnost uvést jejich identifikační údaje; v žádostech o státní sociální podporu bývá často zohledněna finanční situace celé rodiny; banky a jiné úvěrové společnosti často vyžadují spoluurčení životního partnera apod. Při přiznání příspěvku sociální podpory bývá zohledňována finanční situace celé rodiny.

Ve všech těchto případech je otázka, zda někdo smí disponovat osobními údaji cizího, byť třeba velmi blízkého člověka. Dalo by se říci, že v prvních případech se jedná o shromažďování ze zákona (daně, podpory), ve druhém případě se souhlasem partnera.

Osobní údaje příbuzných se vyžadují často i v situacích, kdy se o žádné zákonné důvody nejedná: zaměstnanci často vyplňují osobní údaje dospělých dětí, na které neberou žádné přídavky ani nepožadují slevu na daních, zaměstnanci vyplňují jméno i zaměstnání manželky, do žádosti o výpis z rejstříku trestů se požadují jména rodičů, často jsou zaměstnanci žádáni, aby vyplnili jméno příbuzného, který je u stejné společnosti zaměstnán, vězni vyplňují nejen jména svých dětí a manželek, ale někdy i bývalých manželek, rodičů a sourozenců.

V osobních dotaznících je skoro vždycky jméno a příjmení (dokonce rodné) manžela nebo manželky, druha nebo družky a dětí, jejich datum narození, bydliště a rodné číslo. Přitom neexistuje žádný důvod, aby tyto informace shromažďovali personalisté. V zaměstnání vystupuje zaměstnanec sám za sebe, ze zákoníku práce vyplývá, že nesmí být diskriminován z rodinných důvodů (viz § 1 odst. 4 zákoníku práce: V pracovněprávních vztazích je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu… sociálního původu, rodu, majetku,… manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině) a hlavně se jedná o osobní údaje jiných subjektů. Je tudíž třeba na ochranu jiných subjektů vystupovat a tyto praktiky zakazovat.