Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Stížnost na zasílaní obchodních sdělení a ověření stavu

 1. Úvod
 2. Činnost
 3. Obchodní sdělení
 4. Stížnost na zasílaní obchodních sdělení a ověření stavu

Pro podání stížnosti přímo přes stránky vám poslouží formulář níže. Pro podání stížnosti v tištěné podobě můžete využít formulář v pdf souboru, který naleznete na konci stránky.

 

Podání adresovaná Úřadu musí směřovat proti obchodním sdělením za následujících předpokladů:

 1. Obchodní sdělení bylo učiněno zejména elektronickou poštou, telefonem anebo faxem.
 2. Z obsahu obchodního sdělení vyplývá, že podporuje, ať přímo či nepřímo, zboží či služby nebo image podnikatelského subjektu. Pokud uvedená podmínka není splněna, nelze za obchodní sdělení považovat uvedení pouhé e-mailové či webové adresy (názvu doménového jména) jako kontaktních údajů v elektronické korespondenci.
  Do působnosti Úřadu nenáleží šíření obchodního sdělení podporujícího zboží, služby anebo image osob vykonávajících regulované činnosti (např. lékaři, advokáti apod.), neboť tato náleží příslušné profesní samosprávné komoře zřízené zvláštním zákonem.
 3. Subjekt, který šíří obchodní sdělení, musí podléhat právnímu řádu České republiky.

Pro rychlé a účinné přezkoumání podání lze doporučit:

 1. Uvést všechny požadované informace v připraveném formuláři.
 2. Přiložit, pokud je to možné, všechny dostupné, ve věci důležité doklady, případně uvést, kde lze získat důkazní materiály. Uvést, zda, a případně jaké, kroky již byly osobou zasílající podání (případně jinou osobou) ve věci učiněny.
 3. V případě telefonického podání je nezbytná následná komunikace (zaslání důkazních materiálů, příp. osobní projednání a sepsání úředního záznamu).

Několik rad a pokynů pro vyplnění formuláře

Formulář pro podání stížnosti na Nevyžádaná obchodní sdělení umožňuje jednoduchým a rychlým způsobem oznámit porušování zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti pokud jde o rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Vyplněním a odesláním formuláře je Vaše stížnost zařazena do evidence obdobných stížností došlých Úřadu pro ochranu osobních údajů a příslušní odborní pracovníci se jí budou zabývat v okamžiku, kdy její pořadové číslo přijde na řadu. Zároveň tento formulář slouží jako nenahraditelný zdroj dat a informací, jež mají klíčový význam pro šetření ve věci. Věnujte tedy jeho vyplnění patřičnou pozornost.

Každé pole formuláře obsahuje informace, které budou využity pro potřeby kontroly případně jiného šetření ve věci. Ujistěte se tedy, že jsou všechna pole (v případě možných alternativ alespoň jedna varianta) vyplněna. Oproti předešlému formuláři došlo k určité změně v řazení polí, formulář má proto i jinou logickou skladbu.

V případě stížnosti na nevyžádanou zprávu elektronické pošty je hlavička e-mailu spolu s vlastním sdělením nejdůležitější součástí zprávy. Hlavičky proto vkládejte vždy, obsahují totiž unikátní informace, které zpravidla jiným způsobem získat nelze. Elegantním řešením může být uložení celé příchozí zprávy do formátu .msg. nebo .eml. Tento soubor lze poté vložit jako přílohu.

Ujistěte se, zda jste odesílateli obchodního sdělení v minulosti neposkytli souhlas k zasílání těchto zpráv. Ze zkušenosti víme, že v některých případech příjemce sdělení tuto skutečnost již zapomněl nebo si ji ne zcela dostatečně uvědomil. Zpráva mohla přijít i omylem, překlepnutí v e-mailové adrese je poměrně běžným jevem. Doporučujeme tedy před podáním stížnosti prověřit i tuto variantu.

V našem webovém formuláři nerozlišujeme mezi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikající. Význam má pouze rozlišení mezi právnickou a fyzickou osobou. Ponecháváme tedy na uvážení živnostníků, zda označí adresu nebo faxové číslo za soukromé či určené k podnikání.

Stížnost podávejte vždy za sebe nebo alespoň s vědomím majitele e-mailové adresy nebo faxového čísla. Stav stížnosti a způsob jejího vyřízení lze sledovat přímo na webu Úřadu, a to pod příslušným číslem stížnosti, které je zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v poli Kontakt na stěžovatele. Upozorňujeme rovněž, že ve smyslu zákona č.500/2004 Sb., (Správní řád) není oznamovatel účastníkem správního řízení. Pokud k takovému řízení dojde, obdrží od nás stěžovatel pouze vyrozumění. Vezměte rovněž na vědomí, že počet došlých stížností se pohybuje v řádech stovek měsíčně, je tedy nereálné očekávat vyřízení stížnosti v kratším časovém úseku než několik měsíců.

Pokud osoba, která obdržela nevyžádané obchodní sdělení, požaduje omluvu či finanční úhradu, je nutno upozornit, že v takovém případě je třeba se obrátit na soud, neboť Úřad není oprávněn rozhodovat o nárocích satisfakční povahy. Úřad není ani orgánem činným v trestním řízení. Osoba, která učinila podání, ani osoba, která pociťuje šíření obchodních sdělení jako újmu, nemají v průběhu kontrolních a sankčních řízení prováděných Úřadem postavení účastníků těchto řízení, nejsou proto oprávněny podávat opravné prostředky, když Úřad svým postupem neuspokojí jeho požadavky a očekávání. Ovšem v případě, že sdělí nové závažné a podstatné skutečnosti, je Úřad připraven se věcí znovu zabývat.

Stížnosti na šíření obchodních sdělení v oblasti regulovaných činností, které nejsou ve věcné působnosti Úřadu, budou předány příslušným profesním komorám zřízeným na základě zákona. Stížnosti na šíření obchodních sdělení subjekty, které nesídlí na území České republiky a jsou umístěny v zemích Evropské unie, budou předány orgánům v členských státech Evropské unie.

 • Pro vytištění zaslané stížnosti je třeba mít nainstalován Adobe Reader.
 • Pro správné zobrazení sestavy PDF pod Linuxem je třeba mít nainstalován font Arial.

Upozornění: Subjekty ze zákona povinné komunikovat prostřednictvím datové schránky mohou i nadále využívat pro podání stížnosti na nevyžádané obchodní sdělení tento elektronický formulář. Po vyplnění všech požadovaných údajů a odeslání se vyplněný formulář zobrazí ve formátu PDF, který je možné uložit a použít pro zaslání prostřednictvím Vaší datové schránky.

Podávám stížnost týkající se šíření obchodního sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a v této souvislosti uvádím následující:

Dokumenty